نویسنده = ����������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مسئولیت مدنی کارکنان ضابط قضائی ساحفاناجا

دوره 11، شماره 41، زمستان 1395، صفحه 197-232

یوسف اسماعیل‌زاده؛ ابراهیم تقی زاده؛ یونس پیش‌قدم