نویسنده = ������ �������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر اقدام‌‌های صیانتی ساحفاناجا در عملکرد شغلی کارکنان ناجا (مورد مطالعه فرماندهی مرزبانی ناجا)

دوره 13، شماره 46، بهار 1397، صفحه 105-138

علی اعظم کریمایی؛ بهمن مرادی؛ رحمت اله قدسی فر