نویسنده = ���������� ������ ������������ ������������
تعداد مقالات: 4
2. ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های بهره‌وری در سازمان‌های حفاظتی

دوره 13، شماره 49، زمستان 1397، صفحه 1-32

خلیل علیمرادی؛ اسکندر صفری؛ علی اعظم کریمایی