نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تأثیر شفافیت سازمانی بر چابکی سازمانی با نقش میانجی درگیری شغلی

دوره 15، شماره 56، پاییز 1399، صفحه 55-73

جلال صفرخانلو؛ حسین جنگی اقدم


2. بررسی ارتباط بین ویژگی شخصیتی با عملکرد و رضایت شغلی کارکنان سازمان‌های امنیتی

دوره 14، شماره 52، پاییز 1398، صفحه 29-58

جلال صفرخانلو؛ محمدباقر نژاداسماعیل عزیزی


3. تأثیر سرمایة اجتماعی بر امنیت نرم جمهوری اسلامی با نقش میانجی هویت دینی

دوره 14، شماره 50، بهار 1398، صفحه 145-168

علیرضا باقری؛ جلال صفرخانلو


4. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل سازمانی مؤثر بر تسهیم دانش با رویکرد تصمیم‌گیری چندشاخصه

دوره 13، شماره 48، پاییز 1397، صفحه 83-106

جلال صفرخانلو؛ حسین گیلک؛ اعظم دهبندی