نویسنده = �������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش سازمانی

دوره 14، شماره 51، تابستان 1398، صفحه 33-60

ابوالفضل قطب الدینی؛ ابوالفضل دانایی؛ مهرداد متانی