نویسنده = ���������������������� ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط بین ویژگی شخصیتی با عملکرد و رضایت شغلی کارکنان سازمان‌های امنیتی

دوره 14، شماره 52، پاییز 1398، صفحه 29-58

جلال صفرخانلو؛ محمدباقر نژاداسماعیل عزیزی