نویسنده = ���������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل مؤثر بر توسعة فنّاوری اطلاعات در سازمان‌های حفاظتی

دوره 14، شماره 53، بهار 1399، صفحه 29-50

رحیم پیرخرد؛ خدابخش کتولی نژاد؛ علیرضا پورابراهیمی


2. آسیب‌شناسی بهره‌وری مدیران سازمان‌های اطلاعاتی

دوره 14، شماره 52، پاییز 1398، صفحه 59-84

محمد رضایی؛ خدابخش کتولی نژاد؛ رجبعلی شیخ زاده