نویسنده = ������������������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر توسعة فنّاوری اطلاعات در سازمان‌های حفاظتی

دوره 14، شماره 53، بهار 1399، صفحه 29-50

رحیم پیرخرد؛ خدابخش کتولی نژاد؛ علیرضا پورابراهیمی