نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر آموزش‌های حفاظتی بر صیانت از کارکنان سازمان‌های حفاظتی

دوره 14، شماره 53، بهار 1399، صفحه 51-78

احسان خوانساری؛ علی اعظم کریمایی؛ حبیب قنبری