نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. نارسایی های ناظر برجرم‌انگاری بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران

دوره 16، شماره 58، بهار 1400، صفحه 99-130

یحیی کاظمی رمدانی؛ سیدمحمود مجیدی؛ مرتضی براتی