نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر شفافیت سازمانی بر چابکی سازمانی با نقش میانجی درگیری شغلی

دوره 15، شماره 56، پاییز 1399، صفحه 55-73

جلال صفرخانلو؛ حسین جنگی اقدم