بررسی رابطه استفاده از اینترنت و امنیت اجتماعی کاربران (مطالعه موردی؛ برخی خانواده‌های ساکنِ شهرستان شهرکرد در سال 1391- 1390)

نویسنده

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه استفاده از اینترنت و امنیت اجتماعی کاربران بوده که جهت نیل به اهداف عملیاتی قلمرو موضوعی این طرح شامل مدت، میزان، استفاده، نوع استفاده، انگیزه و هدف، میزان مشارکت و فعال بودن کاربران، واقعی تلقی‌کردن محتوای سایت‌های اینترنت، ویژگی‌های فردی- اجتماعی کاربران، پایگاه اقتصادی- اجتماعی کاربران، میزان تحصیلات کاربران از اینترنت می‌باشد.
روش تحقیق از نوع توصیفی مقطعی (cross-sectional) از نوع پیمایشی است. در این تحقیق متغیر اصلی مورد بررسی «ایجاد امنیت اجتماعی» حالت وابسته داشته و متغیرهای دیگر (استفاده از اینترنت) از نوع زمینه‌ای و مستقل با آزمون فرض آماری به‌لحاظ ایجاد ارتباط و به‌لحاظ وجود اختلاف، بررسی می‌گردند. جامعه آماری این طرح شامل خانواده‌های ساکن در شهرستان شهرکرد در سال 91- 1390 می‌باشند. حدود 380 نفر بر اساس فرمول نمونه‌گیری و به‌صورت تصادفی ساده و از طریق پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت.
تمامی فرضیات به جز نوع استفاده از اینترنت، بر متغیر امنیت اجتماعی تأثیرگذار بود. با استفاده از آزمون رگرسیون مشخص شد که تقریباً 24% از واریانس و تغییرات امنیت اجتماعی کاربران توسط متغیرهای موجود در معادله تبیین می‌شود. همچنین با استفاده از آزمون تحلیل مسیر، مشخص گردید که متغیرهای مدت استفاده و واقعی تلقی‌کردن محتوای سایت‌های اینترنت از سوی کاربران و پایگاه اقتصادی- اجتماعی کاربران اینترنت به‌صورت مستقیم و متغیرهای میزان استفاده کاربران از اینترنت و نوع استفاده کاربران از اینترنت و انگیزه و هدف کاربران در استفاده از اینترنت و مشارکت و فعال بودن کاربران در استفاده از اینترنت و همچنین میزان تحصیلات کاربران اینترنت، به‌صورت غیرمستقیم بر امنیت اجتماعی کاربران تأثیرگذار می‌باشند.

کلیدواژه‌ها