فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن

نویسنده

چکیده

عصر حاضر، عصر اطلاعات است و اکثر اندیشمندان و صاحب‌نظران بر این باورند که در این عصر، عرصه‌ها و مؤلفه‌های نوینی در مقوله امنیت پیش روی جوامع بشری قرار می‌گیرد که ابعاد آن پیچیده و گاه رازآلود می‌نماید. از این رو چالش‌ها و درگیری‌ها در این حوزه فراوان است که یکی از آنها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
بدون شک، بقا و ادامه حیات هر جامعه و سازمانی بسته به‌ وجود امنیت است و چنانچه تحت شرایطی این مهم به خطر بیفتد، نابودی آن جامعه یا سازمان حتمی خواهد بود. در دوران کنونی که فناوری اطلاعات و ارتباطات در همه ارکان جامعه رسوخ نموده، یکی از نگرانی‌های جدی برای همگان امنیت اطلاعاتی است که از این طریق مبادله می‌گردد؛ زیرا امروزه بخش عمده‌ای از اطلاعات حتی اطلاعات محرمانه و شخصی سازمان‌ها و افراد در این چرخه قرار دارد. بنابراین، یکی از چالش‌های اساسی در بهره‌برداری از فناوری و ارتباطات، امکان دسترسی دیگران به اطلاعات ذخیره یا مبادله شده سایرین است، لذا برقراری امنیت در این بخش امری ضروری، حتمی و غیرقابل انکار بوده که در این نوشتار تلاش بر آن است تا با استفاده از روش بررسی تاریخی به این مهم پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها