بحران هویت و تأثیر آن بر امنیت فرهنگی و اجتماعی در ایران

نویسندگان

چکیده

یکی از مؤلفه‌های اثرگذار بر امنیت ملی، امنیت فرهنگی و اجتماعی است. امنیت فرهنگی و اجتماعی به مواردی همچون قابلیت حفظ الگوهای زبانی، فرهنگ، مذهب و هویت ملی مربوط است. یکی از مسائلی که امنیت فرهنگی و اجتماعی را در جوامع با چالش مواجه می‌‌کند، بروز بحران هویت است. مفهوم هویت ملی در ایران در حدود 170 سال پیش، از خلال مواجهه با غرب و درگیری با تجدد، تبدیل به مسئله شده و چالش‌ها و آسیب‌های جدی را بر امنیت فرهنگی و اجتماعی جامعه و به دنبال آن بر امنیت ملی به‌وجود آورده است.
نظر به اهمیت موضوع، محقق در پژوهش حاضر به تفحص در بحران هویت و تأثیر آن در امنیت فرهنگی و اجتماعی در ایران پرداخته است. روش تحقیق حاضر توصیفی بوده و محقق با مطالعه در ادبیات موضوع و بهره‌گیری از نظرات نخبگان، سعی نموده تا ضمن شناسایی علل بروز بحران هویت در ایران، تأثیر آن را بر امنیت اجتماعی و فرهنگی بررسی کند.
نتایج حاصله از تحقیق، بیانگر این است که عواملی از قبیل نوگرایی و عدم مواجهه صحیح فرهنگ ایران با غرب، گسترش رسانه‌ها مانند؛ ماهواره و ابزارهای ارتباطی نوین مانند؛ اینترنت، تبلیغات و گسترش مدگرایی، نظام ناکارآمد آموزش و پرورش، گسست فرهنگی، مهاجرت وسیع، عدم تربیت صحیح فرزندان در محیط خانواده و... در بروز بحران هویت در جامعه ایران مؤثر بوده و بحران هویت نیز امنیت فرهنگی و اجتماعی جامعه را که یکی از عوامل اصلی و اثرگذار بر امنیت ملی است، با تهدید مواجه می‌‌کند.