شناسایی و تبیین تهدیدهای امنیتی نوار مرز، با استفاده از تحلیل‌های مکانی GIS

نویسنده

چکیده

یکی از مناطقی که به دلیل ویژگی تماس با محیط خارجی‌، همواره در معرض انواع تهدیدها قرار دارد، نوار مرزی است. دشمنان خارجی و هرج و مرج‌ طلبان، همیشه تهدید‌های بالقوه‌ای بوده‌اند که امنیت و ثبات مناطق مرزی را در معرض خطر قرار داده‌اند. بدیهی است این خطر‌های بالقوه‌، حکومت‌ها را مجبور نموده تا برای استقرار ثبات و آرامش، بیش از هر چیز به مسئله امنیت و راه‌های استقرار آن در مناطق مرزی بیاندیشند.
مناطق مرزی از لحاظ محیطی در شرایط خاص قرار دارند.، برای شناخت ویژگی تهدیدها و چگونگی وضعیت آنها‌، باید خصوصیات مکانی این مناطق شناخته شود. از این رو با توجه به نقش مکان و کاربری‌های آن در مدیریت و کنترل امنیتی و انتظامی مناطق مرزی‌، استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، زمینه را برای کاربران و برنامه‌ریزان اطلاعاتی – امنیتی فراهم می‌کند تا دیدگاه‌های خود را در تحلیل‌های اطلاعات مرزی به شکل فضایی بیان کنند.
این مقاله سعی دارد از یک سو ویژگی‌های تهدیدهای نوار مرزی را مشخص نماید و از سوی دیگر می‌کوشد تا کاربردهای سامانه اطلاعات جغرافیایی را در شناسایی تهدیدهای امنیتی و تبیین رابطه بین شناسایی تهدیدهای امنیتی مرز و تحلیل‌های مکانی GIS بپردازد.

کلیدواژه‌ها