بررسی عوامل مؤثر بر حفاظت کارکنان نیروهای مسلح از منظر فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی)

نویسندگان

چکیده

به دلیل تهدیدهای روزافزون امنیتی و غیرامنیتی علیه کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نقش بارزی که این افراد در برقراری و پایداری نظم و امنیت در سراسر ایران اسلامی و مقابله با توطئه‌های دشمنان داخلی و خارجی بر عهده دارند، آنان بیش از پیش مورد هجمه‌‌های اطلاعاتی و امنیتی دشمنان بوده و بدین‌خاطر ضرورت دارد کارکنان در مقابل این تهدیدها به شایستگی حفاظت گردند.
از جمله ابزارهای مؤثر برای حفاظت از کارکنان، اجرای دقیق رهنمودها و اوامر صیانتی فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) در مقوله حفاظت از کارکنان می‌باشد. بر این اساس، این تحقیق با هدف: «بررسی عوامل مؤثر بر حفاظت کارکنان از منظر فرماندهی معظم کل قوا» انجام و سؤال اصلی آن، عبارت است از: «مهم‌ترین عوامل مؤثر بر حفاظت کارکنان از منظر فرماندهی معظم کل قوا کدام است؟» محقق در این پژوهش به دنبال تعیین اولویت شاخص‌های مربوط به سؤال‌های فرعی (زمینه-های آسیب‌پذیری، آسیب‌پذیری‌ها و شاخص‌های حفاظت از کارکنان) بوده است.
این تحقیق از نظر هدف؛ کاربردی و از نظر روش؛ توصیفی - پیمایشی بوده و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار spss و آزمون‌های خی-دو و فریدمن، صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل حدود 2200 نفر از مدیران و کارکنان که دارای تحصیلات دکترا و کارشناسی‌ارشد و در طیف درجات سرداری، افسری ارشد، افسری جزء و کارمندان هم‌طراز می‌باشند که پس از انجام نمونه‌گیری، با روش کوکران تعداد 92 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین و به روش هدفمند انتخاب شده‌اند. در این تحقیق بعد از گردآوری و مطالعه و دسته‌بندی رهنمودهای صیانتی فرماندهی معظم کل قوا و مشاوره با صاحبان اندیشه و استادان راهنما و مشاور، پرسشنامه محقق‌ساخته تدوین و برای محاسبه پایایی سؤالات، از طریق آلفای کرونباخ اقدام گردید.
پس از انجام تحقیق و جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، در نهایت داده-های گردآوری شده با آزمون فریدمن اولویت‌بندی شد و اولویت‌های هر یک از سؤال‌ها مشخص شد.

کلیدواژه‌ها