جایگاه امنیت در فضای سایبری

نویسنده

چکیده

امنیت، مبحثی کاملاً پیچیده، ولی با اصولی ساده است. در بسیاری از مواقع، همین سادگی اصول هستند که ما را دچار گمراهی کرده و دورنمای فعالیت‌های ما را از لحاظ سهولت و اطمینان، در سایه‌ای از ابهام فرو می‌برند. صادقانه باید گفت که امنیت یک پردازش چند لایه است. تعیین نوع و نحوه تلفیق لایه‌های دفاعی مورد نیاز، فقط پس از تکمیل ارزیابی قابل ارائه است. مدیریت اطلاعات امروزه به مفهومی پیچیده تبدیل شده، زیرا اطلاعات موجود حجمی ناباورانه به‌خود گرفته و روز‌به‌روز بر این حجم افزوده می‌شود. همه ما با اصطلاحاتی چون «انفجار دانش» یا «انفجار اطلاعات» کم و بیش آشنا هستیم. این پدیده، واقعیت بزرگی است که منشأ تحولات بوده و حتی انقلابی عظیم در عرصه حیات بشری ایجاد کرده است. ناگفته پیداست که حجم وسیع‌تر اطلاعات، باید منجر به عملکرد بهینه‌تر، هوشمندانه‌تر و با سرعت بیشتر گردد.
بنابراین، با توجه به نگرش فوق و جایگاه امنیت در فضای سایبر، پژوهش حاضر با اشاره به تعاریف کارآمد، کارایی و بهره‌وری امنیت در مقابله با تهدیدها در فضای سایبر پرداخته و در جهت پاسخگویی به این سؤال است که در فضای سایبر، به چه اندازه امنیت مورد تهدید قرار می‌گیرد؟
برای پاسخگویی به این مهم، از روش کاربردی و ابزار جمع‌آوری کتابخانه‌ای استفاده شده است. نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که توسعه خدمات الکترونیک در کشور نظیر؛ دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک، آموزش الکترونیک و سایر خدمات این‌چنینی، لزوم ایجاد امنیت تخصصی در فضای سایبر را برای تأمین امنیت و مقابله با جرائمی که در این فضا به وقوع می‌پیوندند را آشکار می‌کند.