درآمدی نظری بر تجزیه و تحلیل در سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی

نویسنده

چکیده

تحلیلگران سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی، نقش بی‌بدیلی در روند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مدیران عالی سازمان دارند. از این‌رو، همواره مدیران سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی جهت هرگونه تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در سازمان، نسبت به شناخت وضع موجود از طریق تجزیه و تحلیل موضو‌ع‌های مختلف، اقدام می‌نمایند. به عبارت دیگر؛ تحلیلگران از طریق تجزیه و تحلیل پدیده‌های مختلف، به مدیران سازمان یاری می‌دهند تا در مقابله با تهدیدها و آسیب‌پذیری‌های متعدد، رویه‌ای منطقی و قابل قبول اتخاذ نمایند و به هدف‌های خود، به نحو شایسته‌ای دست یابند. به‌دلیل پیچیدگی مأموریت‌ها، شرح وظایف و حساسیت‌های شغلی سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی، ضروری است تا کارکنان و مدیران از متدولوژی علمی و مناسب برای نیل به هدف‌های سازمانی بهره جسته و در تجزیه و تحلیل صحیح و دقیق موضوع‌ها و پدیده‌های امنیتی، اهتمام کافی و وافی داشته باشند. تجزیه و تحلیل دقیق و به‌موقع اطلاعات، با تکیه بر ذهنیتی پویا، آینده‌نگر، جامع‌نگر و اقتضایی، راه‌حل بسیاری از مسائل و پدید‌ه‌های امروزی است. پایه‌های تجزیه و تحلیل دقیق و صحیح اطلاعات، بر اساس میزان درکی است که کارشناسان از وضعیت و شرایط موجود دارند.
در این پژوهش، روش به‌کار رفته از لحاظ هدف «کاربردی» و از نظر روش «اسنادی و کتابخانه‌ای» است.
براساس نتایج پژوهش، متدولوژی علمی تجزیه و تحلیل پدیده‌های مختلف امنیتی در سازمان‌های اطلاعاتی مبتنی بر پنج مرحله و شامل: شناسایی پدیده‌‌های مختلف اطلاعاتی و امنیتی؛ بیان علمیِ مسئله؛ تبیین اقدامات انجام شده پیرامون پدیده اطلاعاتی و امنیتی؛ تجزیه و تحلیل داده‌ها؛ ارائه پیشنهادها و راهکارهای کاربردی درخصوص پدیده امنیتی است.