شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

چکیده

رشد روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات در عصر کنونی موجب گردیده کلیه عرصه‌های جامعه شامل؛ حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تحت‌تأثیر قرار گرفته و در این میان حوزه امنیت نیز بی‌نصیب نمانده است. از طرفی؛ وجود تهدیدها و آسیب‌های موجود در امنیت داخلی که ممکن است موجب بی‌ثباتی و ناامنی گردد و دسترسی آسان به فناوری و حوزه‌هایی که قبلاً در اختیار سازمان‌های امنیتی بوده، موجب شده تا هم‌زمان تهدیدها نیز شکل بدیع‌تری پیدا کرده و این امر باعث شد که سطح دسترسی افراد و بازیگران فاقد صلاحیت، به اطلاعات طبقه‌بندی شده افزایش یابد. از این رو بخش اعظمی از تهدیدهای امنیتی با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات صورت می‌پذیرد که امروزه تأمین امنیت داخلی و طراحی و هدایت محیط‌های امنیتی و مقابله با تهدیدهای امنیت داخلی، بدون استفاده از فناوری و تکنولوژی‌های مورد نیاز، ممکن نیست.
در این مقاله ضمن بررسی تأثیر فناوری بر امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران و نقش آن در شناخت و کنترل محیط‌های امنیتی، در نهایت شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در امنیت داخلی بیان می‌گردد.
روش تحقیق در این مقاله؛ توصیفی و جمع‌آوری داده‌ها به روش کتابخانه‌ای و اسنادی و مصاحبه انجام شده که با استفاده از روش تحلیل گفتمان، نتیجه‌گیری و شاخص‌های فناوری امنیت داخلی بیان شده است.
نتایج حاصله بیا نگر این است که شاخص‌های ارتقاء روش‌های جمع‌آوری اطلاعات، افزایش تولید اطلاعات راهبردی، افزایش شناخت نسبت به تأثیر پدیده‌ها، کیفیت و دقت در شناخت تهدید، ارتقاء توانایی در اتخاذ اقدام هدفمند، تقویت بررسی، تحلیل و ارزیابی امنیتی، شناسایی نقاط قوت و ضعف و تهدید، کسب مهارت‌های هوشمند در مبارزه با تهدیدهای امنیتی، از مهم‌ترین شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در امنیت داخلی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها