شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

چکیده

رشد روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات در عصر کنونی موجب گردیده کلیه عرصه‌های جامعه شامل؛ حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تحت‌تأثیر قرار گرفته و در این میان حوزه امنیت نیز بی‌نصیب نمانده است. از طرفی؛ وجود تهدیدها و آسیب‌های موجود در امنیت داخلی که ممکن است موجب بی‌ثباتی و ناامنی گردد و دسترسی آسان به فناوری و حوزه‌هایی که قبلاً در اختیار سازمان‌های امنیتی بوده، موجب شده تا هم‌زمان تهدیدها نیز شکل بدیع‌تری پیدا کرده و این امر باعث شد که سطح دسترسی افراد و بازیگران فاقد صلاحیت، به اطلاعات طبقه‌بندی شده افزایش یابد. از این رو بخش اعظمی از تهدیدهای امنیتی با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات صورت می‌پذیرد که امروزه تأمین امنیت داخلی و طراحی و هدایت محیط‌های امنیتی و مقابله با تهدیدهای امنیت داخلی، بدون استفاده از فناوری و تکنولوژی‌های مورد نیاز، ممکن نیست.
در این مقاله ضمن بررسی تأثیر فناوری بر امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران و نقش آن در شناخت و کنترل محیط‌های امنیتی، در نهایت شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در امنیت داخلی بیان می‌گردد.
روش تحقیق در این مقاله؛ توصیفی و جمع‌آوری داده‌ها به روش کتابخانه‌ای و اسنادی و مصاحبه انجام شده که با استفاده از روش تحلیل گفتمان، نتیجه‌گیری و شاخص‌های فناوری امنیت داخلی بیان شده است.
نتایج حاصله بیا نگر این است که شاخص‌های ارتقاء روش‌های جمع‌آوری اطلاعات، افزایش تولید اطلاعات راهبردی، افزایش شناخت نسبت به تأثیر پدیده‌ها، کیفیت و دقت در شناخت تهدید، ارتقاء توانایی در اتخاذ اقدام هدفمند، تقویت بررسی، تحلیل و ارزیابی امنیتی، شناسایی نقاط قوت و ضعف و تهدید، کسب مهارت‌های هوشمند در مبارزه با تهدیدهای امنیتی، از مهم‌ترین شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در امنیت داخلی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The indexes of communication and information technology in the internal security of Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • Ismaiel Karamzadeh
چکیده [English]

Daily growth of information and communication technology in present era caused that all the fields of society including; political, economic, social and cultural fields take effect and among these the field of security is not deprived. From the other side, the existence of threats and harms in internal security that may cause instability and insecurity and easy access to technology and fields that were previously in the authority of security organizations, caused that simultaneously the threats take a novel form and this issues caused that the level of incompetent people’s and player’s access to classified information increase. Therefore a vast majority of security threats are done by communication and information technology that today providing internal security and designing and guiding security environments and confronting the threats of internal security is not possible without using the needed technologies.
In present article, while studying the effect of technology on internal security of Islamic republic of Iran and its role in recognition and controlling the security environments, we will finally present the indexes of communication and information technology in internal security.
The method of research here is descriptive, and collecting data were done by library and documentary and calculation method and we concluded by discourse analysis method and stated the indexes of internal security technology.
The gained results state that the indexes, promoting the methods of information collection, increasing the production of strategic information, increasing the knowledge about the effect of phenomena, quality and accuracy in recognizing the threat, promoting the ability in taking targeted measures, strengthening the study and survey, security analysis and evaluation, recognizing the weak and strong points and threats, gaining intellectual skills in confrontation with security threats are from the most important indexes of communication and information technology in internal security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: index/ Communication and information technology/ internal security/ technology