بررسی امنیت نرم و چرایی و اهمیت آن در تأمین امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

چکیده

امنیت نرم به‌عنوان مقوله‌ای فرابخشی، مستلزم تعامل و هم‌اندیشی ساختارهای متعدد، وجود هماهنگی و التزام منطقی میان هدف‌‌ها و برنامه‌ها (وحدت فکری‌رویه‌ای) و ترسیم نقشه‌ راهی منسجم همسو با اولویت‌هاى قوانین بالادستی است. به‌طوری‌که هر چه میزان شناخت و بصیرت متولیان امر از مؤلفه‌هاى درونی (نقاط قوت و آسیب‌ها) و بیرونی (فرصت‌ها و تهدیدها) افزایش یابد، به تبع آن، اجرای سیاست‌هاى خرد و کلان امنیت نرم با موانع کمتری روبه‌رو می‌شود. آنچه مسلم است اینکه رسیدن به یک امنیت داخلی پایدار در نظام ج.ا.ا رویکرد استفاده از ظرفیت طبیعی بعد نرم‌افزاری امنیت می‌باشد و درواقع نرم‌افزارگرایی را بر سخت‌افزارگرایی اولویت بخشیدن است. درواقع تأثیر امنیت نرم، باعث استقرار نظم اجتماعی در روابط جامعه و حکومت شده و در نهایت حکومتی مشروع و جامعه‌ای راضی را می‌آفریند. بر این اساس امنیت نرم را می‌توان وضعیتی تلقی کرد که در آن ارزش‌هاى حیاتی و کلیدی جامعه، بدون توسل به ابزار و روش‌هاى فیزیکی و با تأکید بر اقناع و رضایت‌مندی تأمین گردد. در نظام ج.ا.ا برای تقویت امنیت نرم و اثربخشی قدرت نرم ‌بایستی در حوزه‌هاى مختلف سیاسی، فرهنگی‌اجتماعی و اقتصادی سرمایه‌گذاری شود.
نگارنده مقاله تلاش دارد با ارائه چارچوب نظری ازطریق بررسی مفهوم‌شناسی امنیت داخلی و امنیت نرم و چرایی و اهمیت آن، تصویری جامع را در سطوح مختلف آن ترسیم و در ادامه به‌منظور آشنایی با امنیت داخلی و امنیت نرم و همچنین تهدید‌هاى داخلی و بازیگران، با استفاده از روش توصیفی، به تجزیه و تحلیل متن پرداخته و نتیجه‌گیری و پیشنهادهای لازم برای ایجاد امنیت داخلی پایدار با استفاده از رویکرد نرم‌افزاری ارائه نماید.