بررسی نقش ناجا در توسعه امنیت نرم جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

چکیده

در دنیای امروز، حاکمیت‌ها و دولت‌های جهان به‌خوبی دریافته‌اند که پدیده‌های جنگ‌، نزاع، خون‌ریزی و جنبه‌های سخت‌افزارانه، نمی‌تواند تنها راه حل برای رسیدن به خواسته‌ها و هدف‌‌های‌شان باشد. ازاین‌رو برای دستیابی به مقاصد و هدف‌‌های خود، بایستی به‌گونه‌ای عمل نمایند که ضمن حفظ محبوبیت و وجاهت خویش در سطح جامعه‌، بتوانند بدون دخالت فیزیکی و کمترین هزینه‌، به بالاترین و بیشترین بهره دست‌یابند. نیروی انتظامی ج.ا.ا نیز به‌عنوان یکی از تکیه‌گاه‌های اصلی نظام‌، که براساس رسالت و وظایف تعیین‌شده در قانون، مسئول و مأمور برقراری نظم و انضباط اجتماعی و ایجاد امنیت در جامعه می‌باشد، چگونه می‌تواند در تأمین امنیت و توسعه امنیت نرم ج.ا.ا گامی مؤثر بردارد.
هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش ناجا در توسعه امنیت نرم جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این امر تحقق نمی‌یابد مگر اینکه ما ابتدا به شناسایی امنیت نرم بپردازیم و سپس با نگرش به آن‌ها، سعی در شناخت مأموریت‌های اثربخش ناجا در ایجاد و توسعه امنیت نرم نماییم. بنابراین در ابتدا برخی از تعاریف، مفاهیم و اصطلاح‌ها از دیدگاه اندیشمندان و صاحب‌نظران مربوط مطرح گردید. در ادامه، نقش ناجا در توسعه امنیت نرم و چگونگی رابطه بین امنیت و توسعه مطرح شد.
دستیابی به توسعه، بدون برخورداری از امنیت، ناممکن بوده و توسعه نیز در برقراری امنیت نقش بسزایی داشته و این دو موضوع، مکمل هم هستند. ناجا می‌تواند در اکثر حوزه‌های مأموریتی خود مانند پلیس‌های تخصصی و برخی معاونت‌ها در سطوح مختلف استانی‌، ملی و منطقه‌ای، در توسعه امنیت نرم نقش خود را ایفا نماید. هریک از بخش‌ها باتوجه به نوع وظیفه و مأموریتی که بر عهده دارد، از میزان اثربخشی و گستردگی جغرافیایی متفاوتی برخوردار است؛ که خود این موضوع، رفتارهای متناسب با هر مأموریت را در توسعه امنیت نرم اقتضا می‌کند. نتیجه نهایی در نگاه معطوف به امنیت نرم در پنج وضعیت بیان شد؛ به‌طوری که ناجا می‌تواند با استفاده از مشروعیت و مقبولیت، به‌عنوان مهم‌ترین ارکان قدرت نرم، و ایجاد یک تعامل مطلوب با کمک سرمایه اجتماعی (مردم)، در توسعه امنیت نرم تلاش نماید.

کلیدواژه‌ها