بررسی رابطه توانمندسازی روان‌شناختی و جمع‌آوری اخبار توسط کارکنان پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا

نویسندگان

چکیده

‌منظور از تدوین این مقاله، احصای شاخص‌های توانمندسازی روان‌شناختی و ارزیابی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا از منظر توانمندسازی روان‌شناختی و بررسی رابطه آن با جمع‌آوری اخبار آشکار و پنهان می‌باشد. بی‌توجهی به توانمندسازی روان-شناختی، باعث کاهش انگیزش درونی کارکنان در انجام وظایف محوله و درنتیجه کاهش بهره‌وری سازمانی می‌شود. روش تحقیق پیمایشی است. جامعه آماری مشتمل از کارکنان جمع‌آوری اخبار پلیس اطلاعات و امنیت ناجا شامل 345 نفر بوده که به روش فرمول کوکران، تعداد 183 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.
ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه لیکرت حاوی 25 سؤال می‌باشد. با مطالعه مقالات علمی و مشخص نمودن شاخص‌های هرکدام از ابعاد و تهیه گویه‌ها با استفاده از نظرات کارشناسان و استادان با تجربه و همچنین اصلاح پرسشنامه، روایی پرسشنامه تأمین گردید، پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ 806/0 به‌دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از جداول توزیع فراوانی، آزمون رتبه-ای فریدمن، آزمون همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیونی استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که بین متغیرهای مستقل توانمندسازی روان‌شناختی با 5 شاخص (احساس شایستگی، احساس مؤثربودن، احساس معنی‌دار بودن، احساس خودمختاری، احساس اعتماد) و جمع‌آوری اخبار با 2 شاخص (پنهان و آشکار) رابطه معنی‌داری وجود دارد، و همه فرضیه‌ها به اثبات رسید و نتایج زیر به‌دست آمد:
• بیش از 85 درصد کارکنان در جمع‌آوری اخبار پنهان و 88 درصد در جمع‌آوری اخبار آشکار احساس شایستگی می‌کنند. بیش از 82 درصد کارکنان در جمع‌آوری اخبار پنهان و 81 درصد در جمع‌آوری اخبار آشکار احساس معنی‌داری می‌کنند؛
• بیش از 76 درصد کارکنان در جمع‌آوری اخبار پنهان و 75 درصد در جمع‌آوری اخبار آشکار احساس خودمختاری می‌کنند؛
• بیش از 73 درصد کارکنان در جمع‌آوری اخبار پنهان و 67 درصد در جمع‌آوری اخبار آشکار احساس مؤثربودن دارند؛
• بیش از 60 درصد کارکنان در جمع‌آوری اخبار پنهان و آشکار احساس اعتماد دارند و احساس اعتماد پایین‌ترین شاخص در میان شاخص‌های توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان جمع‌آوری اخبار می‌باشد.