بررسی رابطه توانمندسازی روان‌شناختی و جمع‌آوری اخبار توسط کارکنان پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا

نویسندگان

چکیده

‌منظور از تدوین این مقاله، احصای شاخص‌های توانمندسازی روان‌شناختی و ارزیابی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا از منظر توانمندسازی روان‌شناختی و بررسی رابطه آن با جمع‌آوری اخبار آشکار و پنهان می‌باشد. بی‌توجهی به توانمندسازی روان-شناختی، باعث کاهش انگیزش درونی کارکنان در انجام وظایف محوله و درنتیجه کاهش بهره‌وری سازمانی می‌شود. روش تحقیق پیمایشی است. جامعه آماری مشتمل از کارکنان جمع‌آوری اخبار پلیس اطلاعات و امنیت ناجا شامل 345 نفر بوده که به روش فرمول کوکران، تعداد 183 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.
ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه لیکرت حاوی 25 سؤال می‌باشد. با مطالعه مقالات علمی و مشخص نمودن شاخص‌های هرکدام از ابعاد و تهیه گویه‌ها با استفاده از نظرات کارشناسان و استادان با تجربه و همچنین اصلاح پرسشنامه، روایی پرسشنامه تأمین گردید، پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ 806/0 به‌دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از جداول توزیع فراوانی، آزمون رتبه-ای فریدمن، آزمون همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیونی استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که بین متغیرهای مستقل توانمندسازی روان‌شناختی با 5 شاخص (احساس شایستگی، احساس مؤثربودن، احساس معنی‌دار بودن، احساس خودمختاری، احساس اعتماد) و جمع‌آوری اخبار با 2 شاخص (پنهان و آشکار) رابطه معنی‌داری وجود دارد، و همه فرضیه‌ها به اثبات رسید و نتایج زیر به‌دست آمد:
• بیش از 85 درصد کارکنان در جمع‌آوری اخبار پنهان و 88 درصد در جمع‌آوری اخبار آشکار احساس شایستگی می‌کنند. بیش از 82 درصد کارکنان در جمع‌آوری اخبار پنهان و 81 درصد در جمع‌آوری اخبار آشکار احساس معنی‌داری می‌کنند؛
• بیش از 76 درصد کارکنان در جمع‌آوری اخبار پنهان و 75 درصد در جمع‌آوری اخبار آشکار احساس خودمختاری می‌کنند؛
• بیش از 73 درصد کارکنان در جمع‌آوری اخبار پنهان و 67 درصد در جمع‌آوری اخبار آشکار احساس مؤثربودن دارند؛
• بیش از 60 درصد کارکنان در جمع‌آوری اخبار پنهان و آشکار احساس اعتماد دارند و احساس اعتماد پایین‌ترین شاخص در میان شاخص‌های توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان جمع‌آوری اخبار می‌باشد.

عنوان مقاله [English]

Studying the relation between psychological empowering and intelligence collection by NAJA intelligence and public security police staff

نویسندگان [English]

  • JafarHossein Poor
  • Skandar Safari
چکیده [English]

The purpose of compiling this article is to calculate the indexes of psychological empowering and evaluation of NAJA intelligence and public security police from the viewpoint of psychological empowering and studying its relation with collecting overt and covert intelligence collection. Ignoring psychological empowering results in decrease of staff's internal motivation in fulfilling their responsibilities, and therefore in decrease of organizational achievements. Research method is survey. The statistical community consists of intelligence collection staff of NAJA security and intelligence police including 345 people from which 183 people were chosen as the sample volume by Cochrane formula.
Measuring tool, Likert questionnaire includes 25 questions. After studying scientific articles and specifying the indexes of each dimensions and providing the samples using experienced experts and professors and also correcting the questionnaire, the admissibility of questionnaire was provided and its constancy was earned by Cronbach alpha, 0/806. To analyze data, we used frequency distribution tables, Fredman ranking test, Spearman correlation test, and regression analysis. Research findings showed that there is a meaningful relation between the independence variables of psychological empowering with 5 indexes of (feeling of worthiness, feeling of being effective, feeling of being meaningful, feeling of self-determination, feeling of trust) and intelligence collection with 2 indexes of (covert and overt) and all the hypothesizes were proved and the results below were gained:
• More than 85 percent of staff feel worthiness in collecting covert intelligence and 88 percent in collecting overt intelligence. More that 82 percent of staff feel meaning fullness in collecting covert intelligence and 81 percent in collecting overt intelligence
• More that 76 percent of staff feel self-determination in collecting cover intelligence and 75 percent in collecting overt intelligence;
• More that 73 percent of staff feel to be effective in collecting covert intelligence and 67 percent in collecting overt intelligence;
• More than 60 percent of staff feel trust in collecting covert and overt intelligence and feeling of trust is the lowest index among psychological empowering indexes of intelligence collection staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: security and intelligence police
  • psychological empowering
  • collecting overt and covert intelligence
  • staff