• بررسی نقش ارشاد امنیتی در پیشگیری از وقوع جرائم

نویسندگان

چکیده

ارشاد امنیتی ازجمله مقوله‌های پیچیده، حساس و درعین‌حال بسیار مؤثر و سرنوشت‌ساز در امر صیانت و هدایت امنیتی کارکنان محسوب می‌گردد. سازمان‌های حفاظت‌اطلاعات نیروهای مسلح به‌منظور حفظ و صیانت از کارکنان و پیشگیری از بروز جرائم و تخلفات عدیده، از ارشاد امنیتی به‌عنوان یکی از اولویت‌های کاری خود بهره می‌برند. ازاین‌رو، باتوجه به اهمیت ارشاد امنیتی در پیشگیری از جرم، در این مقاله محققین درصدد برآمدند تا با مطرح نمودن این سؤال که نقش ارشاد امنیتی در پیشگیری از وقوع جرائم به چه میزان است، به این امر بپردازند. نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه‌ای است. نتایج حاصله حاکیست که ارشاد امنیتی زمانی صورت می‌گیرد که فرد در آستانه آلودگی قرارگرفته و هنوز جرمی را مرتکب نشده است، زیرا درصورتی که جرم توسط فرد انجام شود می‌بایست برابر قانون در مرجع ذی‌صلاح قضایی مورد رسیدگی واقع شود و در این مرحله برخورد درون‌سازمانی معنی و مفهومی ندارد.

کلیدواژه‌ها