شناسایی نقش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) در ارزیابی و انتخاب مدیران سازمان‌های اطلاعاتی

نویسندگان

چکیده

انتخاب بهینه مدیران با رعایت اصول مدیریت و فرماندهی، مبتنی بر معیارها و روش‌های علمی نقش بسزایی در پیشبرد هدف‌‌های سازمانی ایفا می‌نماید. سازمان‌های مدرن امروزی، به‌خصوص سازمان‌های اطلاعاتی، در انتخاب مدیران خود مسئله شایسته‌گزینی را به‌عنوان یک دغدغه مورد توجه قرار داده‌اند و برای شناسایی ظرفیت‌های مدیریتی و سنجش نیروهای متخصص خود، نیازمند روشی هستند تا بتواند تمامی سنجه‌های کمّی و کیفی مورد نیاز در انتخاب مدیر را باتوجه به اهمیت (وزن) هریک از آن‌ها مورد استفاده قرار دهد. در فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی، یک ساختار سلسله‌مراتبی از موضوع یا مسئله مورد بررسی، هدف (انتخاب بهترین مدیر)، معیارها (برنامه‌ریزی، رهبری، سازماندهی و نظارت و کنترل)، گزینه‌های رقیب (مدیر گزینه الف، مدیر گزینه ب، مدیر گزینه ج) و ارتباط بین آن‌ها نشان داده شده است. در مراحل بعدی، محاسبه وزن یا ضریب اهمیت معیارها، گزینه‌های رقیب، امتیاز نهایی گزینه‌ها و بررسی ناسازگاری قضاوت‌ها صورت گرفته است. در این پژوهش از روش تحلیلی - توصیفی (تکنیک فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی) برمبنای مقایسات زوجی ریاضی برای حل مسائل تصمیم‌گیری پیچیده چند معیاره، در انتخاب مدیران استفاده شده؛ که انتخاب براساس این معیارها و تصمیم‌های خبره و سنجش‌پذیر نمودن آن‌ها در انتخاب بهترین تصمیم، باتوجه به گزاره‌های تحقیق امکان‌پذیر می‌شود.
براساس یافته‌های این پژوهش، فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی یک روش ریاضی و یک شیوه جبری تصمیم‌گیری با بهره‌گیری از مقیاس نسبی است که با ضوابط و معیارهای چندگانه و ساختارهای چندسطحی اولویت‌دار برای رتبه‌بندی یا تعیین اهمیت گزینه‌های مختلف رقیب باتوجه به معیارها، به‌منظور تحقق مدیریت برمبنای شایستگی، سنجش و اندازه‌گیری عملکرد کیفی افراد با مقیاس‌های درجه‌بندی شده (جدول 9 کمیّتی) در سازمان‌های اطلاعاتی می‌تواند مورد بهره‌برداری قرار گیرد و با ارزیابی قضاوت‌ها در سنجش معیارهای انتخابی و محاسبه ضریب ناسازگاری (I. R) به ارزیابی منطقی تصمیم بپردازد