شیوه‌های اصلاح الگوی آموزش‌های حفاظتی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی (با تأکید بر ادوار مصوب)

نویسندگان

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی شیوه‌های اصلاح الگوی آموزش‌های حفاظتی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی در سال1393 می‌باشد. این تحقیق ازنظر روش، پیمایشی - اسنادی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان آموزش حفاظتی و اساتید حفاظت‌اطلاعات ناجا بوده که براساس فرمول کوکران، نمونه‌ای به حجم 60 نفر انتخاب و سپس اطلاعات ازطریق پرسشنامه محقق‌ساخته جمع‌آوری و داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (با آزمون خی‌دو) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که برای اصلاح الگوهای آموزش‌های حفاظتی، باید الگوهای موجود در زمینه نیازسنجی، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی مورد بازبینی و ارتقای کیفیت قرار گیرند. آینده‌پژوهی در بررسی تهدیدها و آسیب‌پذیرهای ناجا و کارکنان، شناسایی تهدیدها و آسیب‌های خاص منطقه‌ای، ارتقای دانش تخصصی مدرسان و اساتید، لزوم طراحی مطلوب‌ترین شیوه آموزش‌های حفاظتی برای دانشگاه علوم انتظامی، و بررسی میزان نیل به هدف‌‌های نگرشی، دانشی و رفتاری از مهم‌ترین شیوه‌های پیشنهاد شده در این تحقیق می‌باشد.

کلیدواژه‌ها