شیوه‌هاى پیشگیری وضعی در مقابله با تهدید نرم دشمن (مطالعه موردی؛ یگان ویژه ناجا)

نویسندگان

چکیده

«تهدید» به عنوان یک مؤلفه، همراه همیشگی انسان در طول تاریخ بوده که از یک‌سو؛ ضرورت معنا و مفهوم امنیت را متجلی نموده و از سوی دیگر؛ ضرورت ایجاد و حفظ آمادگی برای دفاع و مقابله با آن را یادآوری نموده است. اکثر تحلیلگران سیاسی بر این باورند که تهدیدهای نرم، یکی از راه‌های اصلی استکبار جهانی برای مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی است. با نگاهی به وقایع چند سال گذشته؛ چه در عرصه بین‌المللی و چه در سطح کشورمان (به ویژه وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388) مشخص می‌شود که این موضوع دامن‌گیر کشورمان بوده است، بنابراین با توجه به ویژگی‌ها و خصوصیاتی که دارد، بایستی بتوانیم با شناخت و درک صحیح و دقیق، به مقابله با آن بپردازیم. یکی از وظایف اصلی نیروی انتظامی، تأمین امنیت برای برگزاری اجتماعات، تشکل‌ها، راهپیمایی‌ها و فعالیت‌های قانونی و مجاز و نیز ممانعت از هرگونه تشکل و راهپیمایی و اجتماع غیرمجاز و مقابله با اغتشاش، بی‌نظمی و فعالیت غیرمجاز، بوده (قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، ماده 4) که انجام این مأموریت بر عهده یگان ویژه می‌باشد. هرچند رویکردهای مختلفی برای مقابله با تهدید نرم دشمن وجود دارد، لیکن یکی از رویکردهای مهم، بهره‌گیری از شیوه‌هاى پیشگیری وضعی است. در این پژوهش، برای مقابله با تهدید نرم دشمن، چهار تکنیک مهم پیشگیری وضعی انتخاب گردید. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان یگان ویژه نیروی انتظامی بوده که حجم نمونه با استفاده از فرمول کومولوف استرینف به تعداد 112 نفر انتخاب و با طرح 34 سؤال بسته در قالب پرسشنامه به جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها در قالب نرم‌‌افزار spss و از دو آزمون فریدمن و خی‌دو استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش، نشان داد که پیشگیری وضعی ازطریق افزایش زحمت لازم در برابر تهدید نرم دشمن، بایستی در اولویت اول مسئولان و متولیان امر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها