لزوم تحول سازمان‌هاى نظارتی و صیانتی در مقابله با فساد (با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری)

نویسندگان

چکیده

امروزه فساد از شکل سنتی آن - که درختی بوده - خارج شده و به‌صورت ریزومیک، سیال و همه‌جایی تغییر شکل داده و بخشی از زندگی روزمرۀ انسان‌ها شده است. بدیهی است پابه‌پای تغییر شکلی و ماهوی فساد، شیوۀ شناخت و رصد سازمان‌های نظارتی و صیانتی نیز باید تغییر شکل و ماهیت دهد؛ وگرنه در شناخت و رصد فساد در جامعه دچار نقصان می‌گردد.
هدف اصلی مقالۀ حاضر، شناخت روش‌های نوین نظارتی و صیانتی برای مقابله با فساد، با تأکید بر رویکرد دقیق و علمی و نیز مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری می‌باشد. آنچه که در این مقاله به آن می‌رسیم این است که سازمان‌های نظارتی و صیانتی هم در حوزۀ نظارت و شناسایی و هم در حوزۀ کنترل، دارای نقاط ضعف بوده و بنابراین در این دو حوزه باید دچار تحول و دگرگونی گردند.