عوامل مؤثر بر توسعه مدیریت دانش در ستاد پشتیبانی ساحفاناجا

نویسنده

چکیده

دانش یکی از مهم‌ترین و با ارزش‌ترین سرمایه‌های هر سازمان بوده و مدیریت دانش مجموعه‌ای از فرآیندهاست که درصدد تغییر الگوهای دانش موجود و بهبود فرآیندهایی است که دانش سازمانی بر آن‌ها اثر می‌گذارد. بر این اساس، سازمان‌ها به‌دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مدیریت دانش می‌باشند؛ تا در مواقع لزوم از داده‌های موجود بهره‌برداری نمایند. بنابراین سازمان حفاظت‌اطلاعات نیروی انتظامی باتوجه به مأموریت ذاتی خود نیازمند ایجاد یک محیط جدید است که در آن از نیروی انسانی و روابط منظم و سازنده حاکم بر اجزای داخلی بهره‌مند شود. هدف این پژوهش شناسایی عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای مؤثر بر توسعه مدیریت دانش می‌باشد.
این پژوهش ازنظر نوع هدف، کاربردی بوده که به روش توصیفی- پیمایشی و به‌منظور بررسی عوامل مؤثر بر توسعه مدیریت دانش در ستاد پشتیبانی سازمان حفاظت‌اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق مدیران، فرماندهان و کارشناسان حوزه ستادی مستقر در ستاد پشتیبانی می‌باشند. حجم نمونه در این تحقیق ازطریق فرمول کوکران محاسبه که حدود 100 نفر به‌دست آمده و برای جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه‌ای با 102 سؤال طرح که روایی و پایایی آن تأیید شد و با استفاده از نرم‌‌افزار‌های SPSS وLESREL به‌منظور روشن‌شدن وضعیت تفاوت و اولویت گویه‌هاى مطرح ‌شده در پرسشنامه، از آزمون‌هاى تحلیل عاملی رگرسیون، توکی و رتبه‌ای فریدمن استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد بین عوامل ساختاری و زمینه‌ای برای توسعه مدیریت دانش در ستاد رابطه معناداری وجود دارد و میزان توجه به عوامل ساختاری و زمینه‌ای بیشتر بوده و به عوامل رفتاری کمتر توجه شده است. طبق بررسی‌های انجام شده، به‌منظور توسعه دانش در ستاد لازم است ضمن تقویت یادگیری سازمانی، توانمندسازی، نظام انگیزش، منابع انسانی، تعهد سازمانی و آموزش، به پیشنهادهای ارائه شده نیز توجه بیشتری شود

کلیدواژه‌ها