ارائه الگوی خودحفاظتی در پیشگیری از جاسوسی کارکنان پلیس اطلاعات و امنیت ناجا

نویسنده

چکیده

اهمیت، جایگاه و رسالت خطیر پلیس اطلاعات وامنیت عمومی ناجا برای حفاظت صیانت و بقای نظام میهن اسلامی بر کسی پوشیده نیست. اندیشمندان به این اجماع رسیده اند که باید به سمت خود کنترلی درونی که یکی از انواع بسیار مهم آن خود حفاظتی می باشد، روی آورد تا از این طریق با ایجاد و نهادینه نمودن فرهنگ خودحفاظتی در کارکنان، هر فرد، عامل کنترل کننده همه جانبه و نیرومندی در درون خود احساس کند به طوری که وی را دایم به سمت انجام صحیح کارها هدایت و از گرفتار شدن کارکنان در دام جاسوسی جلوگیری نماید. در این تحقیق اهمیت و ضرورت خود حفاظتی در پیشگیری از جاسوسی را بیان کردیم و هدف اصلی آن ارائة الگوی خودحفاظتی در پیشگیری از جاسوسی کارکنان پاواناجا بود و به سؤالات تحقیق مبنی بر مؤلفه‌های بعداعتقادی وایمانی، مؤلفه‌های بعدشناختی ودانشی، مؤلفه‌های بعد عاطفی و اخلاقی خودحفاظتی کدامند؟و به چه میزان در پیشگیری از جاسوسی کارکنان پاواناجا تأثیردارد؟پاسخ داده شده و خودحفاظتی، پیشگیری و جاسوسی و مفاهیم مشابه تعریف و ابعاد و مؤلفه‌های اعتقادی وایمانی، شناختی و دانشی و عاطفی و اخلاقی به طور خلاصه بیان گردیده و به بررسی محیطی خودحفاظتی، پیشگیری وجاسوسی شیوه ها و موانع در پاوا پرداخته شده است. اعتبار و روایی پرسشنامه 95 دهم می‌باشد و تشریح پرسشنامه و روش تحقیق که توصیفی تبیینی بوده، آورده شده است و پرسشنامه در بعد، اعتقادی وایمانی با 3مؤلفه و15زیرمؤلفه، بعد شناختی ودانشی با4مؤلفه و14زیرمؤلفه، بعدعاطفی واخلاقی با 2مؤلفه و12زیرمؤلفه، که ابعاد با بله وخیر و مؤلفه‌ها از امتیاز 1تا5 به ترتیب خیلی کم تا خیلی زیاد بوده و نظریات 285 نفر جامعه آماری گردآوری شده است، پاسخ‌های رسیده به صورت آمارتوصیفی و تهیه جدول و نمودار است که درآن100درصد شرکت کنندگان به ابعاد مطرح شده پاسخ بله داده‌اند و مؤلفه و زیرمؤلفه‌ها که امتیاز 1تا5 را انتخاب و میانگین پایین‌ترین گزینه 4.28 و بالاترین میانگین را4.78 انتخاب که نشان‌دهنده تأثیر بسیار بالای ابعاد و مؤلفه‌های انتخاب شده می‌باشد. همچنین از طریق آزمونTمیانگین آمارتوصیفی وازطریق آزمون فریدمن میانگین رتبه مشخص و فرضیه تأیید شده است.