ارائه الگوی خودحفاظتی در پیشگیری از جاسوسی کارکنان پلیس اطلاعات و امنیت ناجا

نویسنده

چکیده

اهمیت، جایگاه و رسالت خطیر پلیس اطلاعات وامنیت عمومی ناجا برای حفاظت صیانت و بقای نظام میهن اسلامی بر کسی پوشیده نیست. اندیشمندان به این اجماع رسیده اند که باید به سمت خود کنترلی درونی که یکی از انواع بسیار مهم آن خود حفاظتی می باشد، روی آورد تا از این طریق با ایجاد و نهادینه نمودن فرهنگ خودحفاظتی در کارکنان، هر فرد، عامل کنترل کننده همه جانبه و نیرومندی در درون خود احساس کند به طوری که وی را دایم به سمت انجام صحیح کارها هدایت و از گرفتار شدن کارکنان در دام جاسوسی جلوگیری نماید. در این تحقیق اهمیت و ضرورت خود حفاظتی در پیشگیری از جاسوسی را بیان کردیم و هدف اصلی آن ارائة الگوی خودحفاظتی در پیشگیری از جاسوسی کارکنان پاواناجا بود و به سؤالات تحقیق مبنی بر مؤلفه‌های بعداعتقادی وایمانی، مؤلفه‌های بعدشناختی ودانشی، مؤلفه‌های بعد عاطفی و اخلاقی خودحفاظتی کدامند؟و به چه میزان در پیشگیری از جاسوسی کارکنان پاواناجا تأثیردارد؟پاسخ داده شده و خودحفاظتی، پیشگیری و جاسوسی و مفاهیم مشابه تعریف و ابعاد و مؤلفه‌های اعتقادی وایمانی، شناختی و دانشی و عاطفی و اخلاقی به طور خلاصه بیان گردیده و به بررسی محیطی خودحفاظتی، پیشگیری وجاسوسی شیوه ها و موانع در پاوا پرداخته شده است. اعتبار و روایی پرسشنامه 95 دهم می‌باشد و تشریح پرسشنامه و روش تحقیق که توصیفی تبیینی بوده، آورده شده است و پرسشنامه در بعد، اعتقادی وایمانی با 3مؤلفه و15زیرمؤلفه، بعد شناختی ودانشی با4مؤلفه و14زیرمؤلفه، بعدعاطفی واخلاقی با 2مؤلفه و12زیرمؤلفه، که ابعاد با بله وخیر و مؤلفه‌ها از امتیاز 1تا5 به ترتیب خیلی کم تا خیلی زیاد بوده و نظریات 285 نفر جامعه آماری گردآوری شده است، پاسخ‌های رسیده به صورت آمارتوصیفی و تهیه جدول و نمودار است که درآن100درصد شرکت کنندگان به ابعاد مطرح شده پاسخ بله داده‌اند و مؤلفه و زیرمؤلفه‌ها که امتیاز 1تا5 را انتخاب و میانگین پایین‌ترین گزینه 4.28 و بالاترین میانگین را4.78 انتخاب که نشان‌دهنده تأثیر بسیار بالای ابعاد و مؤلفه‌های انتخاب شده می‌باشد. همچنین از طریق آزمونTمیانگین آمارتوصیفی وازطریق آزمون فریدمن میانگین رتبه مشخص و فرضیه تأیید شده است.

عنوان مقاله [English]

Presenting a self-security model in the prevention of espionage inpersonnel of NAJA's security and intelligence police

چکیده [English]

public security and intelligence police to protection, preservation and survival of Islamic homeland's government. Intellectualshave reachedto this consensusontheresorttointernalself-controlthatone of themost important kindsofself-control is self-security So thatby creatingandinstitutionalizing self-securityculturein employees, anypersonfeelcomprehensiveandpowerful controller factor,so that direct to do right work, constantly and prevent catching staff in the trap of espionage. In this research, has explained importance and necessity of self-security in preventing of espionageand its main purpose was presenting a self-security model in prevention of espionage in personnel of NAJA's security and intelligence police and have answered to study questions based on what are the components of ideological aspect, recognizable and knowledge aspect, ethical and empathetic aspect? And what extent effect on preventing ofespionagein personnel of NAJA's security and intelligence police and have defined self-security, prevention, espionage and similar concepts and have explained about ideological, recognizable, knowledge, ethical and empathetic aspects and components, briefly and has engaged to environmental investigation of self-security, prevention and method's espionage and snags in NAJA's security and intelligence police.
Validity and reliability of the questionnaire is ninety five – tenth(95/10) and questionnaire's description and research's method that is descriptive- explanatory have related and questionnaires have gathered in aspect of ideological with 3 components and 15 subcomponents, aspect of recognizable and knowledge 4 components and 14 components, aspect of empathetic and ethical with 2components and 12 component that aspects with Yes and No and components with scores 1 to 5 from very low to very high, respectively and views of 285 people from statistical community, received responses (answers) are descriptive statistics form and producing charts and tables in which 100 percent of the participants have answered Yes to concerned aspects, and have chosen components and subcomponents that are rated from 1 to 5 and the average lowest option 4.28 and higher mean score 4.78 that expressive very high effect of aspects and components that have chosen. Also via the means T-Test, descriptive statistics and via Friedman test, average of rating has distinguished and hypothesis has confirmed.