بررسی نقش حفاظت اطلاعات در توسعه امنیت مأموریت‌های پلیس فتا

نویسنده

چکیده

با توجه به اهمیت وظایف پلیس فتا که تلاش دارد قدرت پیگیری و بازدارندگی خود را در موضوع جرایم فضای سایبر به اجرا بگذارد، این پلیس به تبع توسعه و گسترش تحولات بسیار زیاد و پیچیده در زمینه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات نیازمند توسعه توأم با سلامت، صیانت و صحت عمل می‌باشد. پلیس فتا باید بیش از پیش از توانایی‌های لازم در ایجاد امنیت خود برخوردار باشد، لیکن اتفاق می‌افتد که کارکنان فتا به دلیل دسترسی آسان به بانک‌های اطلاعاتی و سامانه‌های ضدامنیتی خواسته یا ناخواسته به سوی فضاهای مخرب سایبر گرایش پیدا کرده یا اینکه حفاظت صحیح و اصولی از نرم‌افزارها و داده‌ها، سخت‌افزارها و تجهیزات و اماکن رایانه‌ای پلیس فتا وجود نداشته باشد. بنابراین آنچه مسلم است این پلیس برای حفاظت و صیانت اصولی و همه‌جانبه در برابر تهدیداتی که متوجه مأموریت‌های آن می‌شود، نیازمند اتخاد تدابیر و تمهیدهای حفاظتی هدفمند می‌باشد. لذا این پژوهش با هدف بررسی نقش حفاظت اطلاعات در توسعه امنیت مأموریت‌های پلیس فتا صورت گرفته است. در این پژوهش تعداد چهار سؤال در مورد حفاظت از (کاربران-نرم‌افزارها- سخت‌افزارها – اماکن) و همچنین تعداد چهار فرضیه در رابطه با سؤالات فوق مطرح گردیده است. نوع تحقیق کاربردی و روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. گردآوری اطلاعات از روش اسنادی و توزیع پرسشنامه، با سؤال‌های بسته پنج گزینه‌ای طیف لیکرت محقق شده است. جامعه آماری 100 نفر از کارکنان ساحفاناجا و پلیس فتا بوده و پس از بررسی مبانی نظری موضوع و تکمیل پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آزمو‌ن‌های معتبرآماری (ضریب پیرسون) مشخص گردید نقش حفاظت اطلاعات در توسعه امنیت مأموریت‌های پلیس فتا از بین 5 گزینه خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم در حد خیلی زیاد بوده و با توجه به نتایج حاصل از آزمون کای اسکوئور بالاترین رتبه را فرضیه اول (حفاظت از کاربران رایانه‌ای پلیس فتا) کسب نموده است. با نگرش به بررسی‌های انجام شده لازم است به منظور توسعه امنیت مأموریت‌های پلیس فتا، پیشنهادهای محقق در فصل پنجم (مانند: تدوین دستورالعمل‌های مناسب، تفکیک مشاغل رایانه‌ای، انتخاب افراد و بررسی صلاحیت امنیتی، اعمال نظارت‌های بهینه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، اقدام‌های حفاظتی در تهیه نرم‌افزار، رعایت ملاحظات حفاظتی در طراحی و تولید، تهیه و خرید، جابه‌جایی و توزیع، نصب و ... سخت‌افزارها، استانداردسازی و ایجاد محدودیت در خصوص تردد به اماکن رایانه‌ای و ...) مد نظر قرار گیرد.