شناخت مفهومی و جرم انگارانه جاسوسی در حقوق کیفری سنتی و حقوق فن‌آوری اطلاعات

نویسندگان

چکیده

جاسوسی در هر دوره‌ای از تاریخ با شکل‌های مختلف وجود داشته است. از زمان شکل‌گیری اولیه اجتماع تا تشکیل ملت دولت‌ها بعد از عهدنامه وستفالی 1648میلادی تا زمان امروز که اطلاعات ویژگی مهم عصر حاضر است، جاسوسی در دو فضای عمده یا بر اساس مشاهده و کسب اطلاعات با تکیه بر حواس و خلاقیت انسانی و یا در فضای مجازی و با استفاده از ابزارهای موجود در آن همچون رایانه صورت می گیرد.
این پژوهش پس از تشریح مفاهیم و طبقه‌بندی‌های مختلف در حوزه جاسوسی، به بررسی قوانین موجود و مرتبط به جاسوسی در حقوق کیفری سنتی و فن‌آوری اطلاعات و در پایان به ارایه راهبرد و پیشنهاد به منظور کاهش جاسوسی پرداخته است. این پژوهش کاربردی است و ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات از روش‌های کمی، استفاده از داده‌های آماری موجود و از روش کیفی، ابزار مطالعه اسناد و متون مدنظر می باشد. در روش پژوهش با توجه به این که در مقاله حاضر برخی مفاهیم تبیین می‌گردند، روش توصیفی مورد استفاده قرار گرفت و در عین حال به منظور کشف روابط پدیده‌ها، فرآیندها، موضوعات و بررسی عوامل بروز آن‌ها از روش تحلیلی نیز استفاده گردید.
هدف پژوهش عبارتست از بازشناسی دقیق مفهوم جاسوسی در حقوق ایران و مداقه در حوزه شناخت قانون و مجازات‌های مدنظر که نتیجه آن آگاهی‌بخشی به قسمت‌هایی است که کارکنان آنان در معرض جاسوسی و تهدیدهای مربوط می‌باشند. به صورت کلی به عنوان نتیجه این پژوهش می‌توان گفت که آگاهی‌رسانی در خصوص مواد قانونی و مجازات‌ها و از طرفی تقویت نظارت ارشادی همراه با نظارت تعقیبی از عوامل مهم کاهش جرم جاسوسی و جرایم مربوط می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptual and criminological identifying the spy in traditional criminal law and informational law

چکیده [English]

formation of community to the formation of nation and states after the Westphalia treaty in 1648 until today time that information is important feature of the present age, spy has been done in two major area, or based on observation and gathering information based on the senses and human creativity or in virtual space and using exist instruments such as computer. This study after explaining about concepts and different categorize in spy area, then has practiced studying exist laws and related to spy in traditional criminal law and information technology law and in end presenting of strategy and suggestion in order to eliminate spy. Present study according to its goals and form the viewpoint of kind of research is applied and its method is descriptive analysis that researcher is trying to clarify it using documentary and library sources. Moreover this research is the application of quantitative methods and tools for data collection, use of statistical data and qualitative methods, study’ tools are reading documents and texts are concerned.

The study’ purpose is exact distinguishing of spy’s concept in Iran’s law and considering in area recognize of law and related punishments that its results is to announce to parts that spy and related threats are against staff. Generally, as result of this study can say, announce about law articles and punishments and strengthen indoctrinating supervision besides following supervision are important factors in order to eliminate spy crime and related crimes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spy/ criminal law/ IT law