نقش شیوه‌هاى استفاده از فضای مجازی در آگاهسازی حفاظتی کارکنان ناجا (مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی تهران بزرگ)

نویسندگان

چکیده

آگاهسازی حفاظتی کارکنان ناجا از عمده‌ترین مباحث مدنظر مسئولان ساحفاناجا می‌باشد. گستردگی حوزه‌هاى مختلف مأموریتی ناجا و طیف وسیع مراجعان به یگان‌هاى ناجا، باعث گردیده که کارکنان در معرض انواع تهدیدها و آسیب‌پذیری‌های امنیتی و غیر امنیتی قرار گیرند. ساحفاناجا به‌عنوان سیاستگذار آموزش‌هاى حفاظتی کارکنان درصدد می‌باشد تا با بهره‌‌گیری از شیوه‌هاى نوین ارتباطی در فضای مجازی، موضوع‌های آگاهسازی را برای کارکنان تبیین نماید. در این تحقیق سعی داریم ضمن معرفی این شیوه‌ها، بهترین بازدهی را از روش‌هاى مزبور با بالا‌ترین کیفیت و کمترین کار بیهوده، داشته باشیم.
این تحقیق کاربردی و به روش توصیفی تحلیلی از نوع پیمایشی می‌باشد. گرد‌آوری اطلاعات به روش اسنادی و توزیع پرسشنامه با یک سؤال باز، پنج گزینه‌ای لیکرت محقق گردیده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه فرماندهان و مدیران فاتب و مربیان آگاهسازی حفا فاتب و همچنین کارشناسان فاتب که در به‌کارگیری شیوه‌هاى استفاده از فضای مجازی در امور آموزشی تخصص داشته، می‌باشد که حجم نمونه به تعداد 168 نفر انتخاب و پس از توزیع پرسشنامه، تعداد 160 پرسشنامه جمع‌آوری و داده‌هاى حاصله براساس نرم‌افزار spss تجزیه و تحلیل و نتایج به‌صورت توصیفی و استنباطی با رسم جداول و نمودارها ارائه شده است. نتایج به‌دست آمده حاکی از آن است که چهار فرضیه این تحقیق مورد تأیید قرار گرفته است؛ یعنی بین استفاده از متن‌هاى الکترونیکی، پیام‌هاى صوتی، پیام‌هاى تصویری و سامانه‌هاى چند رسانه‌ای در فضای مجازی و آگاهسازی حفاظتی کارکنان فاتب رابطه معنی‌داری وجود دارد. از طرفی بهترین روش برای آگاهسازی حفاظتی کارکنان فاتب، استفاده از سامانه‌هاى چند رسانه‌ای و پیام‌هاى تصویری در فضای مجازی است.
پیشنهاد‌هاى این تحقیق در دو بخش اجرایی و پژوهشی ارائه شده که استفاده از پیام‌هاى تصویری و چند رسانه‌ای برای آگاهسازی و گسترش شبکه اینترانت ناجا، از جمله پیشنهادهای اجرایی است. همچنین انجام تحقیقات مشابه در سایر یگان‌های ناجا و انجام تحقیقات درباره میزان اثربخشی روش‌هاى سنتی و نوین آگاهسازی، از جمله پیشنهادهای پژوهشی این تحقیق به‌شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها