بررسی رابطه خودحفاظتی کارکنان بهداری کل ناجا در میزان رضایتمندی ارباب‌رجوع

نویسندگان

چکیده

هدف کلی این تحقیق، بررسی نقش خودحفاظتی کارکنان بهداری کل ناجا بر میزان رضایتمندی ارباب-رجوع با مطاله‌‌ی موردی در بیمارستان‌های ناجا در تهران در سال 1392 بوده است. مبانی نظری از منابع مختلف جمع‌آوری و برمبنای آن مدل تحقیق طراحی شد. ماهیت این پژوهش به‌لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه‌ی آماری تحقیق شامل تعداد 972 نفر از کارکنان بهداری کل و بیمارستان‌های تابعه بوده که براساس جدول مورگان، نمونه‌ای به‌صورت تصادفی به‌حجم 275 نفر انتخاب و پرسشنامه‌ی مدنظر بین آنها توزیع شد که تعداد 231 پرسشنامه تکمیل و بعد از جمع‌بندی مورد تحلیل آماری قرار گرفت. در این پژوهش تعداد چهار سؤال در مورد خود حفاظتی وجدان‌مدار‌، خودحفاظتی معنویت‌گرا، خودحفاظتی دانش‌مدار و خودحفاظتی تعامل‌گرا مطرح شد؛ سپس عملیات جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه‌ی32 سؤالی با طیف لیکرت و با استفاده از یک مقیاس دارای پایایی و روایی مورد بررسی قرار گرفت و داده‌های حاصل، با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (با آزمون
خی‌دو و فریدمن) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که گویه‌های مزبور در میزان رضایتمندی ارباب‌رجوع تأثیر زیادی دارد و آزمون «کای اسکوار» نیز این موضوع را تأیید نموده است. این پژوهش نشان می‌دهد واپایش کارکنان در بخش درمانی بهداری کل با الگوی خودحفاظتی در چهار متغیر وجدان‌مدار، معنویت‌گرا، تعامل‌گرا و دانش‌مدار، در حد بسیار زیاد امکان‌پذیر بوده و مدیران را در برای رسیدن به هدف‌های آرمانی خود که همان خدمات‌دهی به کارکنان خدوم ناجا و افزایش میزان رضایتمندی ارباب رجوع است یاری می‌رساند. آزمون فریدمن نشان می‌دهد متغیر خودحفاظتی وجدان‌مدار بیشترین تأثیر را بر رضایتمندی ارباب‌رجوع و متغیر خودحفاظتی دانش‌مدار کمترین تأثیر را بر رضایتمندی ارباب رجوع دارد و میزان تأثیر خودحفاظتی معنویت‌گرا و تعامل‌گرا با هم برابر است ؛ بنابراین بر اساس نتایج
به‌دست آمده از آزمون‌های فوق، پیشنهاد‌هایی کاربردی و پژوهشی داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Self-protective Role of Police Medical Department Staff and Hospital Customers` Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Khodabakhsh Katoulinejad
  • Farzin Fouladi
  • Mazaher Pourshaban
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the self-protective role of the Police Medical Department Staff on customer satisfaction with case study of Police Tehran hospitals in 2013. Various sources collected on the basis of theoretical principles and research model was designed. The study consisted of 972 subjects of the medical staff and affiliated hospitals, which according to Morgan table, a sample of 275 subjects were randomly selected. The questionnaires distributed among them which 231 questionnaires were completed and were statistically analyzed. The nature of the research purpose is an applied one and the method is descriptive survey. In this study, four questions about conscience-oriented self-protection, Spirituality-oriented self-protection, knowledge-oriented self-protection and interactional self-protection, were introduced. Then the information collected through Likert questionnaire with 32 items using a valid and reliable scale and the resulting data were analyzed using descriptive and inferential statistics (chi-square test and Friedman). Each of the four independent variables has meaningful effects on customers’ satisfaction and Chi-square test confirmed it, as well. The research shows that control of staff is viable in a great deal by conscience-oriented, Spirituality-oriented, knowledge-oriented and interactional self-protections and it is helpful for managers purpose, i.e. to increase customers satisfaction. The results of Friedman test on the effectiveness of each of the four independent variables priorities, shows that conscience-oriented self-protection variable was the greatest impact on customer satisfaction and knowledge-oriented protection had the lowest impact on client satisfaction. And the effect of interaction-oriented and spirituality oriented factors are the same and not giving preference to one another. Therefore, based on the results of the above tests, practical suggestions and implications are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Role
  • self-protection
  • employees
  • Police Medical department
  • satisfaction
  • Customers