راه‌کارهای پدافند غیرعامل برای مقابله با جاسوسی در فضای مجازی ناجا

نویسندگان

چکیده

توسعه‌ی فضای مجازی در بخش اینترنت کمک شایانی به جاسوسان و راهبرد و هدایت آنان نموده است؛ امروزه شاید کمتر سازمان و اداره‌ای باشد که در فضای مجازی حضور نداشته و در این فضا از رایانه و شبکه‌های رایانه‌ای استفاده نکند. استفاده از رایانه به‌حدی مورد توجه قرار گرفته که یکی از شاخص‌های برخورد‌اری از سواد در قرن حاضر را فراگیری علوم رایانه‌ای می‌دانند. همزمان با گسترش استفاده از رایانه و نرم‌افزارهای رایانه‌ای بین سطوح مختلف افراد جامعه،
نرم‌افزارهای جاسوسی و ویروس‌های مخرب نیز گسترش یافته است. بنابراین پژوهش حاضر با اشاره به تعاریف کارامد، به تغییر شیوه‌های جمع‌آوری اطلاعات و پیشرفت آنها و از طرفی ایجاد شیوه‌های ارتباطی در فضای مجازی پرداخته و به این سؤال پاسخ خواهد داد: آیا می‌توان با
اقدام‌های پدافند غیرعامل از جاسوسی در فضای مجازی ناجا جلوگیری به‌عمل آورد؟
برای پاسخگویی به این مهم، از روش کاربردی و ابزار گردآوری داده‌ها به‌صورت مطالعه‌ی کتاب، مقاله‌ها و مستندات قانونی موجود به‌صورت اسنادی و کتابخانه‌ای استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده، گویای به‌کارگیری هدفمند اقدام‌های پدافند غیرعامل برای مقابله با جاسوسان در فضای مجازی ناجا بوده و در این خصوص محقق پیشنهادهای کارسازی را ارائه نموده است.

کلیدواژه‌ها