تبیین نقش هوش معنوی در تصمیم‌گیری‌هاى اطلاعاتی

نویسنده

چکیده

عصر حاضر، عصر تبادل اطلاعات و انفجار دانش است که در کنار فرصت‌ها، تهدیدهایی را نیز به همراه خواهد داشت و این تهدیدها سازمان‌هاى اطلاعاتی را نیز در معرض لغزش قرار می‌دهد. پیچیدگی‌هاى محیطی در عصر حاضر سازمان‌های اطلاعاتی را بر آن داشته تا نگرش‌ها و رویکردهای گوناگونی نسبت به آن داشته باشند. این سازمان‌ها باتوجه به کارکردهای ویژه‌ای که دارند، باید بتوانند با ایجاد اعتماد درونی و برای عبور از تهدیدهای فرا رو، با تفکر و اندیشه درست، معنویت‌گرایی را نهادینه نموده و برای توسعه تصمیم‌های اثرگذار به توسعه هوش معنوی بپردازند.
در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی (اسنادی و کتابخانه‌ای) و تجزیه و تحلیل داده‌ها براساس مبانی نظری، ضمن تبیین مفاهیم هوش معنوی، جایگاه و نقش آن در سازمان، الگوهای متداول هوش معنوی را تشریح نموده، سپس با ارائه ویژگی‌هاى تصمیم‌گیری اطلاعاتی و رابطه بین هوش معنوی و تصمیم‌گیری اطلاعاتی، به‌دنبال پاسخ به این سؤال است که هوش معنوی چه نقشی در تصمیم‌گیری اطلاعاتی دارد؟
یافته‌ها نشان می‌دهد که کارکرد سازمان‌هاى اطلاعاتی ازنظر شکل و محتوا با سازمان‌هاى دیگر متفاوت بوده و تصمیم‌گیری‌ها نیز براساس نوع و چگونگی تحقق هدف‌‌ها متفاوت می‌باشد. بنابراین مدیران و کارکنان باید از نقش و جایگاه هوش معنوی در فرایند تصمیم‌گیری اطلاعاتی استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها