تبیین مفهوم ظروف مرتبط و کارکرد آن در سازمان‌های حفاظت‌اطلاعات

نویسنده

چکیده

سازمان‌های حفاظت‌اطلاعات به‌عنوان جزئی اساسی از عناصر جدانشدنی قدرت، در مرکز هسته امنیت کشور قرار گرفته‌اند و به‌عنوان نبض نیروهای مسلح و چشم امین، بصیر، تیزبین و ریزبینی هستند که ازطریق آن می‌توان آنچه را که در سازمان‌های حساس نیروهای مسلح می‌گذرد، دریافت کرد. بنابراین ضرورت دارد که در همه این سازمان‌ها راهبرد و تفکر مبتنی بر تعامل و همکاری‌های مشترک و چندجانبه ریشه دوانده و آن‌ها همانند ظروف مرتبط عمل نمایند و از جزیره‌ای عمل‌کردن یا اقدام‌های موازی و متداخل خودداری نمایند؛ تا با دستیابی به اشراف اطلاعاتی کامل و منسجم در حوزه مأموریتی خود، از فرصت‌های به‌دست آمده استفاده بهینه کرده و با حضور قدرت‌مند و یکپارچه در عرصه‌های مختلف اطلاعاتی امنیتی، باعث خنثی‌سازی نفوذ دشمن و تهدیدها و آسیب‌پذیری‌ها شوند.
بر همین اساس در مقاله حاضر تلاش خواهد شد تا مفهوم ظروف مرتبط (تعامل، همکاری‌ و مشارکت بین‌ سازمانی) در بین ساحفاها با استفاده از روش تحلیلی و با بهره‌مندی از منابع اسنادی (کتابخانه‌ای) تبیین و تشریح شده و پس از تجزیه و تحلیل و ارائه الگو ، پیشنهادهایی برای اجرایی‌شدن این مهم ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها