تبیین مدیریت مشارکتی در سازمان‌های امنیتی با تأکید بر تدابیر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)

نویسندگان

چکیده

ظهور مفاهیم جدید امنیتی و اطلاعاتی و سرعت تغییرها که تابعی از رشد فناوری اطلاعاتی است، نحوه فعالیت این سازمان‌ها را با پیچیدگی مواجه نموده است. در این عصر، مدیران سازمان‌های امنیتی نه‌تنها باید با محیط کار خود آشنا باشند و پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های آن را بشناسند، بلکه باید با اشراف به اصول مدیریت و قابلیت کامل در استفاده از ابزارها و فنون مدیریتی مورد نیاز، سازمان خود را اداره نمایند. فراهم آوردن مشارکت واقعی و معنی‌دار همه کارکنان، وسیله‌ای کارآمد برای پاسخگویی به تحولات سریع و توقعات رو به فزونی تشکیلات امنیتی است. پژوهش حاضر با هدف مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری‌های سازمان‌های امنیتی صورت گرفته است.
بر این اساس، مجموعه‌ای از بیانات مقام معظم رهبری در مجامع امنیتی طی سال‌های 1368 تا 1393 به‌عنوان جامعه آماری درنظر گرفته شده است. برای شناخت دیدگاه معظم‌له درخصوص مدیریت مشارکتی، نخست چارچوب مفهومی مربوط به «مدیریت مشارکتی» و نیز شاخص‌های آن شناسایی و معرفی شده است. مجموعه بیانات براساس شاخص‌ها دسته‌بندی گردیده و با روش تحلیل محتوا، جهت‌گیری‌ها و نقاط تأکید مربوط به مدیریت مشارکتی واکاوی شده و در قالب مدل ارائه گردیده‌اند. در نهایت نگاه مقام معظم رهبری به مدیریت مشارکتی، نگاهی موسع بوده که شاخص‌ها به وضوح نشان‌دهنده جایگاه و شأن مدیریت مشارکتی در اندیشه معظم‌له است.

کلیدواژه‌ها