شیوه‌هاى نهادینه‌‌سازی آموزه‌هاى حفاظتی در بین دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

هدف این تحقیق، شناسایی راه‌های نهادینه‌‌سازی آموزه‌های حفاظتی در بین دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین است. مقاله حاضر ازنظر هدف کاربردی و با روش توصیفی ـ تحلیلی تدوین شده است.
یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که برای شناخت شیوه‌هاى نهادینه‌‌سازی آموزه‌های حفاظتی برای دانشجویان، می‌بایست روش‌های موجود در زمینه نیازسنجی، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی مورد بازبینی قرار گرفته و در جهت ارتقای کیفیت آن‌ها سعی و تلاش بیشتری صورت پذیرد. ضمن اینکه می‌توان با آینده‌پژوهی در بررسی تهدیدها و آسیب‌پذیری‌هاى کارکنان، مأموریت‌ها و مشاغل ناجا و همچنین ارتقای دانش تخصصی مدرّسان و استادان، مطلوب‌ترین شیوه نهادینه‌‌سازی آموزش‌های حفاظتی برای دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین گام‌های مؤثرتری در این زمینه برداشت.
راهکارهای پیشنهادی برای نهادینه‌‌سازی آموزه‌هاى حفاظتی در بین دانشجویان را می‌توان مواردی ازقبیل: گزینش و انتخاب دانشجویان مقید به رعایت اخلاقیات و مقررات، الگو‌‌سازی حفاظتی مناسب با انتخاب شایسته فرماندهان و مسئولان، شایسته‌سالاری در بین دانشجویان و همچنین تدوین منشور حفاظتی برای ادامه خدمت دانشجویان در ناجا را می‌توان بر شمرد.

کلیدواژه‌ها