بررسی راه‌های تغییر رویکرد پدافندی به آفندی در ساحفا ناجا

نویسنده

دانشگاه آزاد ساری

چکیده

جهان در قرن حاضر شاهد تغییر و تحو‌ل‌های پرشتاب و گسترده‌‌ای است که فعالیّت‌ها، اقدام‌های و تصمیم‌‌‌گیری‌ها را برای سیاست‌‌‌‌گذاران و مدیران سازمان‌ها بسیار سخت ‌‌‌‌کرده است. برای رویارویی با تغییرات پیش‌رو، مدیران باید سازمان‌ها را از حالت سکون خارج ‌‌‌‌کرده و بر اساس تغییرات محیطی، حالت انعطاف و تغییر را در پیش بگیرند تا بتوانند متناسب با تغییرات موجود، از افول و نابودی سازمان جلوگیری ‌‌‌‌کرده و برتری سازمان را همواره حفظ ‌‌‌‌کنند. ساحفا ناجا نیز به عنوان یکی از سازمان‌های پیشرو، مسئول ایجاد امنیت در ناجا، در شرایط فرا پیچیده امروز با توجه به تغییرات و شیوه‌های جدید سرویس‌های اطلاعاتی نیازمند ایجاد تغییر در ابعاد گوناگون سازمانی است تا بتواند برتری اطلاعاتی خود را در برابر حریف توسعه دهد.
پژوهش حاضر با طرح مبانی نظری، موانع و مشکل‌های تغییر و تبیین الگوهای علمی تغییر، رویکرد ‌‌‌‌‌نظام‌مند به فرایند تغییر را تشریح ‌‌‌‌کرده و به دنبال پاسخ‌گویی به این سؤال است که راه‌های تغییر رویکرد پدافندی به آفندی در ساحفا ناجا کدامند؟
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش انجام پژوهش، توصیفی و جمع‌آوری داده‌ها به روش اسنادی و کتابخانه‌‌ای صورت گرفته است، نتایج ‌به‌دست آمده حاکی از آن است که برای ایجاد تغییر از رویکرد پدافندی به آفندی باید دانش، نگرش و رفتار کارکنان، فن‌آوری ها، ساختار سازمانی، راهبردها و خط مشی‌ها و فرهنگ سازمانی تغییر یابد. در پایان به ارائه راه‌کارهای لازم پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها