بررسی راه‌کارهای افزایش انگیزه کارکنان ناجا جهت جذب در ساحفا ناجا

نویسنده

چکیده

هر سازمان بایستی برای ادامه فعالیت خود بتواند با مشوق‌هایی، افراد مستعد و متخصص را جذب کند و سازمان حفاظت اطلاعات نیز در این راستا نیازمند کارکنانی است که بتوانند وظیفه خطیر حفاظت از یگان‌های ناجا را برعهده بگیرند. با توجه به وضعیت دشوار خدمتی در ساحفا ناجا بایستی شرایطی را فراهم کرد تا کارکنان ناجا برای جذب و خدمت در ساحفا ناجا علاقه‌مند شوند. در این پژوهش، روش به‌کار رفته از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، اسنادی و توصیفی است وسعی شده تا با استفاده از نظریه‌های محققان و دانشمندان علوم مدیریت و نظر کارشناسان نیروی انسانی، روش مناسب ایجاد انگیزه جذب کارکنان ناجا در ساحفاناجا را به‌دست آوریم در نهایت نتایج نشان می‌دهد بهترین روش برای ایجاد انگیزه در کارکنان ناجا برای جذب در ساحفا ناجا، ایجاد محیط مناسب خدمتی برای کارکنان فعلی و ایجاد رضایتمندی در بین آنان بوده تا با تبلیغ وضعیت مناسب خدمتی، دیگران را برای ادامه خدمت در حفا تشویق کنند.

کلیدواژه‌ها