گفتمان امنیتی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران( چیستی و چرایی)

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر با هدف تبیین گفتمان امنیتی نظام ج.ا.ا در مقام پاسخ به این سؤال که «امنیت در گفتمان امنیتی حاکم بر ج.ا.ا برچه ارکانی استوار است»؟ معتقد است نقطه کانونی گفتمان امنیتی نظام جمهوری اسلامی بر محور اسلام سیاسی فقاهتی و بر اساس اندیشه‌های امام خمینی(ره) قرار دارد. روش مقاله توصیفی- تحلیلی و نوع آن کاربردی- بنیانی است. ابزار گردآوری اطلاعات به روش سندکاوی و با بهرهگیری از اطلاعات کتابخانهای مبتنی بر رهیافت گفتمان تهیه شده است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که دال مرکزی گفتمان امنیتی نظام ج.ا.ا مبتنی بر اندیشه ولایت فقیه قرار دارد؛ این اندیشه نشانههایی مانند آزادی، عدالت، استقلال، اسلامیت، جمهوریت را در یک زنجیره هم ارزی به‌عنوان لایه‌های استحکام بخش نظام ج.ا.ا قرار داده و گفتمان امنیتی ایران اسلامی را شکل داده است.

کلیدواژه‌ها