عوامل مؤثر برتقویت تعامل مدیران حفاظت اطلاعات با کارکنان ناجا ( مورد مطالعه: آذربایجان شرقی سال...)

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر تقویت تعامل مدیران حفاظت اطلاعات با کارکنان ناجا در فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی می‌باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی واز نظر روش توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی می باشند که تعداد آن ها به طور تقریبی 1800 نفر است که از این تعداد 317 نفر براساس فرمول کوکران انتخاب و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، پرسش نامه بین نمونه انتخابی توزیع گردید ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است که تعداد آن 81 سئوال است و برای بررسی اعتبار وپایایی پرسشنامه تهیه شده، از آزمون ضریب الفای کرونباخ استفاده و نتایج آن.823 شد که نشان دهنده پایایی مناسب ابزار اندازه گیری تحقیق می‌باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که مولفه‌های: همدلی،مهارت‌های ارتباطی و اعتماد سازمانی در رتبه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند و در تحلیل واریانس برابر آزمون معناداری شکل رگرسیونی با توجه به ضرایب بتاهای استاندارد شده مقدار ثابت(α) برابر 299/9، همدلی با بتای 276/0- = β، صداقت و راستگویی با بتای 092/0- = β، اعتماد سازمانی با بتای 244/0- = β ، آموزش و آگاه‌سازی با بتای 176/- 0= β در تبیین تقویت تعامل مدیران حفاظت اطلاعات با کارکنان فرماندهی انتظامی استان آ.شرقی سهم معنا‌داری دارند و همچنین در آزمون فریدمن ضمن تایید اولویت هر یک از عوامل موثر در تقویت تعامل مدیران حفاظت اطلاعات با فرماندهی انتظامی استان آ.شرقی نشان می‌دهد که از بین این عوامل سه عامل: همدلی، مهارت‌های ارتباطی و اعتماد سازمانی در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند.