تبیین مهارت مسئله یابی و تصمیم گیری در سازمان های فاظتی و امنیتی

نویسندگان

چکیده

تصمیم‌گیری مهم‌ترین وظیفۀ مدیران سازمان‌های حفاظتی، اطلاعاتی و امنیتی است که با توجه به حساسیت نقش سازمان‌های حفاظتی و امنیتی در ایجاد امنیت، این امر از حساسیت بیشتری نسبت به دیگر سازمان‌ها برخوردار است. بخش عمده‌ای از موفقیت و یا شکست‌های سازمانی، وابسته به تصمیم‌گیری مدیران است و تنها برخی مدیران توانایی مناسبی برای گرفتن تصمیم‌های مناسب در لحظه-های حساس را دارند.
روش این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی - تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای است. در این تحقیق پس از بیان مسئله، تشریح اهمیت و ضرورت و مشخص نمودن هدف‌ها و سؤال‌ها، از طریق منابع کتابخانه‌ای تلاش گردید موضوع مسئله‌یابی تشریح شده و فرایند تصمیم‌گیری مشخص و تبیین گردد.
بر اساس نتایج این تحقیق می‌توان گفت شناسایی دقیق مسئله و مشکل پیش‌روی یا همان مسئله‌یابی(مشکل‌یابی) اولین مرحلۀ تصمیم‌گیری است که می‌توان آن را آگاهی نامید و از طریق پردازش ذهنی اطلاعات حاصل می‌شود. مرحله بعدی یعنی مرحلۀ طراحی، شامل: تبدیل، توسعه و تحلیل راه‌حل‌های مختلف است. مرحلۀ انتخاب به گرفتن تصمیم یا انتخاب راه‌حل از میان راه‌حل‌های مختلف گفته می‌شود و مرحلۀ اجرا به عملی کردن و ارزیابی تصمیم گرفته شده اشاره دارد که آخرین مرحلۀ تصمیم‌گیری است. مراحل فرایند تصمیم‌گیری با کاری که اکثر مدیران انجام می‌دهند مطابقت دارد؛ لیکن مدیران بیشترین زمان را صرف طراحی و کمترین زمان را به آگاهی تخصیص می-دهند.

کلیدواژه‌ها