نیاز سنجی آموزشی کارکنان ناجا در بهره‌برداری امن از فضای مجازی

نویسندگان

چکیده

نیازسنجی یک فرایند نظام‌دار برای تشخیص تفاوت بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود است. وضعیت موجود در مبحث نیازسنجی عبارت است از مجموعه توانایی‌ها و آمادگی‌های فعلی هر فرد برای انجام کار؛ در حالی که وضعیت مطلوب عبارتست از مجموع توانایی‌ها و مهارت‌هایی که هر فرد در شغل ویژه‌ای بر اساس آرمان‌ها و ایده‌آل‌های سازمان باید دارا باشد. در این تحقیق با عنایت به اینکه کارکنان ناجا مجری برقراری نظم و امنیت اجتماعی در جامعه هستند لذا انجام کار آنان با دشواری‌های خاص در رسیدگی به موضوع‌های اجتماعی همراه است و رشد سریع و روز افزون فضای مجازی و ابزارهای استفاده ازآن باعث شده که اجرای این مسئولیت خطیر همواره با آسیب‌ها و تهدیدهایی همراه باشد؛ لذا مصونیت از این آسیب‌ها و تهدیدها مستلزم داشتن دانش، نگرش و مهارت کافی و مورد نیاز برای انجام کار پلیسی است که این مهم دست یافتنی نیست مگر با نیازسنجی آموزشی و آموزش کارکنان ناجا. این تحقیق از نظر نوع و هدف، کاربردی (تصمیم‌گرا) بوده و از نظر ماهیت، به صورت پیمایشی انجام گرفته‌ است. جامعۀ آماری شامل 30 نفر از استادان و صاحب‌نظران فضای مجازی در ساحفاناجا و ناجا می‌‌باشند که به‌واسطه انجام وظایف خود، به‌طور کامل با شغل پلیسی و تهدیدها و آسیب‌های فضای مجازی آشنایی کامل دارند. روش و ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق برابر روش انجام نیازسنجی آموزشی بوده که در ابتدا با توجه به الگوی‌های معرفی شده برای نیازسنجی، الگوی تحلیل تهدیدها، فرصت‌ها، ضعف‌ها و قوت‌های سازمانی(SWOT) برای احصای چهار فاکتور مورد نظر انتخاب و سپس نسبت به انجام مصاحبه میدانی با خبرگان و استادان حوزۀ فاوا، اقدام و پس از جمع‌بندی آن، نتایج تحصیل شده با استفاده از روش دلفی و با تهیه پرسشنامه سؤال باز محقق ساخته، نسبت به توزیع آن در بین افراد خبره شناسایی شده از بین کارکنان ساحفاناجا، پلیس فتا و فاواناجا اقدام گردیده ‌است. یافته‌های حاصل از این پژوهش منجر به تحصیل 24 عنوان درس در حوزه دانشی، 10 عنوان درس در حوزه نگرشی و 36 عنوان درس در حوزۀ مهارت به منظور بهره‌برداری امن کارکنان از فضای مجازی(اینترنت) گردیده ‌است.

کلیدواژه‌ها