الگوریتم بهینة تشخیص جعل تصاویر دیجیتال در سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی

نویسندگان

چکیده

در عصر دیجیتال با قابلیت دسترسی آسان به ابزارهایی از طریق اینترنت ایجاد تصاویر ساختگی برای هرکسی امکان‌پذیر شده است. اگر تصویری که منبع یک گواهی است دست‌کاری شود، آن‌گاه در بسیاری از کاربردها قابل استفاده نخواهد بود، بنابراین امنیت تصاویر دیجیتال در معرض تهدید جدی قرار گرفته و باعث سودجوئی افراد تبه‌کار و در نتیجه منجر به مخاطره افتادن عکس واقعی به عنوان یک مشکل اجتماعی جدی می‌گردد. ازاین‌رو نیاز مبرم به بررسی معتبر بودن تصاویر دیجیتال با عدم دسترسی به تصویر اصلی وجود دارد. برای این کار ابزارها و روش‌های استدلال رسانه‌های دیجیتال‌ـ موضوع تصاویر مطرح شدند که به مطالعه تعیین اعتبار و اعتماد تصاویر می‌پردازند. جعل کپی، انتقال یکی از روش‌های رایج جعل تصاویر است که در آن بخشی از یک تصویر کپی گرفته می‌شود و در جای دیگری از همان تصویر قرار می‌گیرد. در این پژوهش به بررسی انواع روش‌های جعل کپی‌ـ انتقال می‌پردازیم. بسیاری از روش‌های شناسایی جعل زمانی قادر به تشخیص‌اند که هیچ تغییری بر روی ناحیة کپی شده قبل از چسبانده شدن صورت نگرفته باشد، افراد جاعل برای اینکه تصویر طبیعی به نظر برسد، بر روی ناحیة کپی شده، یک سری تبدیلات هندسی اعمال می‌کنند. بسیاری از روش‌ها از لحاظ محاسباتی بسیار زمان‌بر و پیچیده است. روش تشخیص جعل با استفاده از انتقال ویژگی‌های مستقل از مقیاس، زمان پردازش پایینی دارد و نسبت به تغییرات مقاوم است که در این پژوهش به آن پرداخته‌ایم. همچنین بهبودهای 1- تشخیص چندین ناحیة کپی شده از یک ناحیه 2- بین اشیاء و نواحی شبیه به هم که باعث استخراج ویژگی‌های مشابه می‌شود فرق قایل می‌شود، بر روی این روش پیشنهادی اعمال شده است.

کلیدواژه‌ها