نقش مهارت‌افزایی کارکنان ناجا برای پیشگیری از جرائم فضای مجازی

نویسنده

چکیده

این پژوهش با هدف پیشگیری از جرائم فضای مجازی مبتنی بر مهارت‌افزایی کارکنان ناجا صورت گرفته است و آنچه مسلم است، با مهارت‌افزایی کارکنان ناجا، می‌توان ضمن ارتقای دانش سایبری آنان در مواجه با تهدیدهای سایبری، کاهش و پیشگیری از وقوع جرائم رایانه‌ای در فضای مجازی نیز اثربخش بود.
در این تحقیق از روش توصیفی و کاربردی استفاده شده است. با استفاده از اسناد و مدارک و مستندهای قانونی، کتاب، مقاله و ابزار گردآوری داده‌ها تجزیه ‌و تحلیل شده و فرضیه‌های پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است؛ و در این راستا به این سؤال پاسخ خواهد داد: که آیا مهارت‌افزایی کارکنان ناجا برای پیشگیری از جرائم فضای مجازی مؤثر است؟
نتایج به دست آمده گویای این مهم است که مهارت‌افزایی کارکنان ناجا برای پیشگیری جرائم رایانه‌ای و آشنا نمودن کارکنان ناجا با قوانین مربوط با این دسته از جرائم با رویکرد مهارت‌افزایی بسیار مهم بوده و با استفاده از دانش فضای سایبر می‌توان در تصمیم‌گیری مدیران ناجا، میزان ریسک را به اندازة قابل توجهی کاهش داد و در مسیر پیشگیری از وقوع جرائم با ارتقای مهارت کارکنان ناجا قدم نهاد.

کلیدواژه‌ها