الزامات پیاده‌سازی مدیریت دانش در جامعة اطلاعاتی

نویسندگان

چکیده

دانش در دنیای امروز مترادف با قدرت است و در محیط‌های پویاى امروزى، دانش تنها زمانى قدرت‌ است‌ که بتواند به منظور افـزایش عـملکرد اجتماعی، سـازمانى و فردى در دسترس قرار گرفته و آموخته‌ شود‌. اقتصاد دانش‌محور دینای امروز بر دارایی‌های ناملموس، غیرفیزیکی تکیه می‌کند که سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ فکری جزئی از این دارایی‌ها هستند. در برداشتی آزاد از نظریۀ هابرماس ضرورت وجود یک قلمرو ارتباط «آزاد» در جامعۀ اطلاعاتی پیش‌شرط ضروری سرمایة اجتماعی است و سرمایة اجتماعی شرط لازم مدیریت دانش است. هابرماس برای نوآوری در حوزۀ دانش بشری دو حوزۀ «تمرکز بر گفتار و اجماع» را پیشنهاد می‌کند و از این منظر این دو حوزه بهترین راه برای افزایش سرمایة اجتماعی و مدیریت دانش در جامعة اطلاعاتی و رسیدن به امنیت پایدار ملّی مطلوب است.
مسئلۀ اصلی در مقالۀ حاضر پرداختن ایجاد فضای آرمانیِ گفت‌وگو (عقلانیت گفتاری) در جامعة اطلاعاتی به ‌مثابه مهم‌ترین بستر برای مدیریت دانش (از منظر رویکرد دانش رهایی‌بخش یورگن هابرماس) است. روش تحقیق این مقاله اسنادی و کتابخانه‌ای و روش تحلیل، فراتحلیلی است.

کلیدواژه‌ها