بررسی موضوعی برخی از فرمان‌ها و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا در زمینة پیشگیری از جرم

نویسنده

چکیده

با عنایت به اهمیت و جایگاه پیشگیری در تدابیر و فرمایشات فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در راستای جلوگیری از بروز جرائم توسط کارکنان، جهت اجرای بهینه و مطلوب این تدابیر و فرمایشات و وظایف و مأموریت‌های محوله، لزوم بسترسازی مناسب برای ارتقای شرایط موجود، در راستای صیانت از کارکنان و سازمان نیروی انتظامی، لازم و ضروری است و نیاز به واکاوی، به‌روزرسانی، ایجاد و ارتقای سازوکارهای لازم و بهره‌برداری بهینه از دستاوردهای آن، به‌منظور تحقق اهداف پیشگیرانه را طلب می‌نماید.
تهیه و تدوین مقاله حاضر با هدف بررسی موضوعی تدابیر و فرمان‌های مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در زمینة پیشگیری از جرم به‌منظور تحقق اهداف صیانتی انجام شده است و به‌دنبال پاسخ‌دهی به این سؤال است که؛ راه‌کارهای اجرایی نمودن فرمان‌ها و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی) در زمینة پیشگیری از وقوع جرم و تخلف با هدف صیانت از کارکنان ناجا کدام‌اند؟ و به این منظور، با مطالعة کتابخانه-ای، اسنادی، بررسی سوابق، بررسی اقدام‌های پیشگیرانه و در نهایت نتایج حاصل از آن‌ها بر ایجاد و استقرار امنیت پایدار در ناجا انجام شده است.
نتایج حاصل از پژوهش انجام شده حاکی از؛ ضرورت ترویج هرچه بیشتر عدالت، نظارت و مراقبت، روح تقوا و ایجاد فرهنگ خودپایی و خودحفاظتی در بین آحاد کارکنان و اقدام سازمانی‌ـ مدیریتی در راستای تقویت هرچه بیشتر اقدام‌های پیشگیرانه، برای ارتقای سطح صیانت در حوزة ناجا است.

کلیدواژه‌ها