بررسی راه‌های افزایش هوش اطلاعاتی کارکنان در سازمان‌های اطلاعاتی

نویسنده

چکیده

عصر حاضر دوران تبادل اطلاعات و انفجار دانش است که در کنار فرصت‌ها، تهدیدهایی را نیز به‌همراه دارد و این تهدیدها سازمان‌های اطلاعاتی را نیز در معرض لغزش قرار می‌دهد. پدیدة پیچیدگی‌های محیطی در این دوران سازمان‌های اطلاعاتی را بر آن داشته است نگرش‌ها و رویکردهای گوناگونی به آن داشته باشند. این سازمان‌ها، با توجه به کارکردهای ویژه‌ای که دارند، باید بتوانند با ایجاد اعتماد درونی و تفکر و اندیشة درست، برای عبور از تهدیدهای فرارو، اشراف اطلاعاتی را نهادینه کنند و هوش اطلاعاتی را برای توسعه و پیشرفت سازمان گسترش دهند.
پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی (اسنادی و کتابخانه‌ای)، ضمن تبیین مفاهیم هوش اطلاعاتی، جایگاه و نقش آن را در سازمان‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد و در نهایت، در پی پاسخ به این پرسش است که راه‌های افزایش هوش اطلاعاتی کارکنان در سازمان‌های اطلاعاتی کدام‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد هوش اطلاعاتی در کارکنان زمانی شکل می‌گیرد که مهارت‌های درون‌فردی، بین‌فردی و بین‌سازمانی گسترش یابد؛ بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت نیروی انسانی در تحقق هدف‌های سازمان‌های اطلاعاتی نقش محوری دارد و برای افزایش هوش اطلاعاتی باید مهارت‌های اشاره‌شده در لایه‌های میانی و اجرایی تقویت شود.

کلیدواژه‌ها