کارامدی نهادهای مسئول در مدیریت آسیب‌های محیط امنیت عمومی

نویسندگان

چکیده

یکی از رسالت‌های اساسی نظام‌های سیاسی، برقراری امنیت عمومی است؛ یعنی «امنیت ناظر بر تولید و حفظ شرایطی که در آن؛ حقوق افراد، گروه‌ها و نهادهای اجتماعی تأمین می‌گردد»؛ اما نکتة مهم در این مقوله، شناخت آسیب‌های محیط امنیت عمومی و مدیریت آنهاست که می‌تواند سبب بروز ناکارامدی در حوزه‌های مختلف را به‌دنبال داشته باشد؛ بنابراین، ضعف در شناخت ناکارامدی این مدیریت در بسیاری از موارد سبب انحراف نهادهای مسئول در تأمین امنیت عمومی می‌شود؛ بنابراین، شناخت و تبیین حوزه‌های آسیب‌شناسی امنیت عمومی و رخدادها و روندهایی که موجب ظهور چنین ناکارامدی‌هایی می‌گردد، از اهمیت خاصی برخوردار است که در این مقاله به آنها پرداخته شده است، با این هدف، نگاه همه‌جانبه و دستگاهی به مدیریت آسیب‌ها و ارکان امنیت عمومی (شامل موضوع، تهدیدکننده، تأمین‌کننده و ابزار تأمین)، شناخت و تبیین رخدادها و روندهای تأثیرگذار در ناکارامدی و انحراف نهادهای مسئول در تأمین امنیت عمومی و رفع این ناکارامدی‌ها و یا رفع علت بروز آنها و عواقب ناشی از رفع نکردن آنها و چگونگی اهمیت یافتن تأثیرهای آنها در امنیت‌ عمومی و همچنین شناخت و تبیین عوامل و عناصر موجود در محیط امنیت عمومی در برخورد با این حوزه‌ها و چگونگی جلوگیری از تعارض این عوامل و شناخت و تبیین ناکارامدی‌ها و موفقیت‌های این حوزه‌ها و جایگاه آن در مدیریت امنیت عمومی و درنهایت ارائه الگوی مناسب برای رفع آسیب‌های امنیت عمومی و روندها، روابط و فرایندهای مثبت‌ساز آنها ازجمله مواردی هستند که با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی (کتابخانه‌ای) و مصاحبه با خبرگان به آنها پرداخته شده و راه‌کارها و رویکردهای لازم برای برون‌رفت از این حوزه‌ها در چهار بعد «اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی-اجتماعی» ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها